Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wapenen niet strafbaar is gesteld 1). De wet wil de burgers langs anderen weg nopen om de vereischte machtiging aan te vragen. Zij verbiedt n.1. het afleveren van een vuurwapen binnen het rijk in Europa, tenzij aan bepaalde personen, met name aan de zoodanige, die bevoegd zijn het wapen voorhanden te hebben (art. 6), en verplicht — ziehier een der middelen van controle op de naleving van dat verbod — degenen, die van het afleveren van vuurwapenen of van munitie aan particulieren een beroep of eene gewoonte maken, tot het houden van een doorloopend register, waaruit van afkomst en bestemming van de door hen ontvangen of afgeleverde vuurwapenen (en munitie) blijkt. Een voldoend toezicht op de naleving van die verplichting zal der politie met betrekking tot de verspreiding van vuurwapenen en van munitie onder de bevolking de meest waardevolle gegevens kunnen verschaffen. Zal reeds in verband niet artikel 6 der wet de burger zich c. q. genoopt gevoelen om een machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen te vragen — wanneer hij b. v. zich er een wil aanschaffen of er een wil laten repareeren, dat hem dan immers na de reparatie weder moet worden afgeleverd —, zoo is vervolgens aan de politie het recht gegeven (art. 9) om, hetzij aan alle, hetzij aan bepaalde personen, die, zonder daartoe bevoegd te zijn, vuurwapenen of munitie voorhanden hebben, te bevelen om die in te leveren (aan de gemeente in bewaring te geven), welk voorschrift een prikkel te meer verschaft tot het aanvragen van eene machtiging. Tot andere personen, d. w. z. tot personen, die bevoegd zijn vuurwapenen of munitie voorhanden te hebben, kan n.1. de politie een (algemeen of bijzonder) bevel tot inlevering eerst richten na daartoe bekomen machtiging van of vanwege den Minister van Justitie.

Opgemerkt wordt hierbij, dat volgens artikel 3, laatste lid, der wet hij, die niet bevoegd is om een vuurwapen voorhanden te hebben,

IV „van eene algemeene strafbaarstelling van het onbevoegd voorhanden hebben van

^ZZ^^Zt^T^Z TSSB^^P^^ oog op de nIzwaren.TeTn de toepassing zouden rijzen Voorschriften van die^steekkmggouden op

a&Svên BovenSTlouden voorschriften, als hier bedoeld, de politie aanvankelijk niet den nilt te overschatten"administratieven arbeid, van het op korten ternnjn ^ooróMen en

gebein-tenlssen een algemeen bevel tot inlevering van vuurwapenen enpm^efof ha°f toank

wordt geconstateerd, die voorwerpen den houder, m wiens tadm ai Bett^o™* ™dr komen kunnen worden afgenomen. Men hoede er zich voor om, onder «f.n„in^™Jf" teg^nwoormgrbuitengewone omstandigheden, aan de ontworpen regeling die als ^an blUvendcn aard is gedacht, een noodeloos streng karakter te geven." Memorie van Antwoord.

Sluiten