Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VUURWAPENWET 1919.

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze wet worden:

1°. onder vuurwapenen mede verstaan bommen, handgranaten en dergelijke voor ontploffing of voor het verspreiden van verstikkende of vergiftige gassen bestemde wapenen zoomede vlammenwerpers;

2°. onder vuurwapenen begrepen onderdeelen van vuurwapenen;

3°. onder munitie begrepen onderdeelen van munitie.

Als het hoofd van politie wordt voor de toepassing van deze wet aangemerkt:

1°. in gemeenten, waar geen hoofdcommissaris of commissaris van politie is, de burgemeester;

2°. in andere gemeenten, onderscheidenlijk de hoofdcommissaris of de commissaris van politie.

1. De wet heeft niet betrekking op andere dan vuurwape- P«

° r r betreft geer

penen. Maatregelen in het belang der openbare orde tegen de ver- «•dere dan spreiding onder de bevolking van andere, betrekkelijk dan ook veel wapenen, minder krachtige en gevaarlijke, wapenen zijn niet noodig geacht. Te dien aanzien blijft de wettelijke toestand geheel dezelfde als hij was vóór de Vuurwapenwet 1919 en beheerscht door de z.g. Wapenwet, welke alleen voor zoover betreft vuurwapenen bij eerstgenoemde wet *) gewijzigd is.

2. Artikel 1 geeft van het begrip vuurwapen 2) geen omschrij- ^,e*rweagr^ ving, evenmin als artikel 1, tweede lid, der z.g. Wapenwet, waarin,

men „geweren, karabijnen, revolvers, pistolen en andere vuurwapenen" vindt vermeld. Kanonnen en machine-geweren zijn natuurlijk ook vuurwapenen in den zin der wet, gelijk ten overvloede uit artikel 5, eerste lid, kan blijken. De moeilijkheden, welke uit het gemis eener omschrijving zouden kunnen rijzen, worden door no. 1 van het eerste lid, naar mij voorkomt, aanvankelijk voldoende ondervangen. In dat nummer wordt gebezigd de uitdrukking „(wor-

1) Artikel 17.

2) In Van Dale's Groot Woordenboek der Nederl. Taal aangeduid als „schietgeweer". Zou derhalve een kanon geen vuurwapen zijn? Om van bommen en handgranaten nog niet eens te spreken. Gelijk bekend Is, werd bij de behandeling van de z.g. Wapenwet door de toenmalige Regeering verklaard, dat h. 1, bommen en handgranaten als vuurwapenen zijn aan te merken.

Sluiten