Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den) mede verstaan", in no. 2 deze andere „(worden) begrepen". Vermoedelijk heeft men aldus willen doen uitkomen, dat in no. 1 niet, als in no. 2, van een bepaalde uitbreiding van het begrip vuurwapen sprake is, wat overigens ten aanzien van sommige van dein no. 1 opgesomde voorwerpen, met name van de „voor het verspreiden van verstikkende of vergiftige gassen bestemde wapenen", kan worden betwijfeld.

3. In no. 2 van het eerste lid is aan het begrip vuurwapen eene uitbreiding gegeven door er onder te begrijpen onderdeelen van vuurwapenen. Dit is geschied uit vrees voor ontduiking van de nieuwe wettelijke voorschriften 1).

Om als onderdeel van een vuurwapen te kunnen gelden, moet m. i. een voorwerp de uiterlijk herkenbare bestemming hebben of gehad hebben om met andere voorwerpen tot een vuurwapen te worden vereenigd. A fortiori is dit het geval, wanneer de vereeniging bestaat.

Sommige voorwerpen zijn uit hun aard onderdeelen van vuurwapenen — grendels van geweren b.v —, andere kunnen daarvoor op een gegeven oogenblik worden Destemd. De enkele bestemming acht ik ten deze niet voldoende. Wanneer b.v. iemand een gaspijp bestemd tot loop van een vuurwapen, dat hij wil vervaardigen, dan wordt de gaspijp daardoor alleen nog niet tot onderdeel van een vuurwapen, doch m. i. eerst, wanneer die bestemming uiterlijk herkenbaar is, wanneer uit uiterlijke kenteekenen, b.v. uit een bepaalde bewerking, die de gaspijp heeft ondergaan, blijkt, dat zij bestemd is om in verbinding met andere voorwerpen een vuurwapen te vormen.

omvang van 4, De nadere omlijning (no. 1) en uitbreiding (no. 2) van hei

de werking j o \ / o \ i

eén,teeud begrip vuurwapen gelden, volgens den aanhef van het eerste lid — evenals de uitbreiding van het begrip munitie —, alleen voor de toepassing van deze wet. Niet dus voor de toepassing van anderé wetten, met name van de z.g. Wapenwet. Men redeneere dus niet, dat zeker voorwerp, b.v. een onderdeel van een vuurwapen, is een vuurwapen ingevolge de Vuurwapenwet 1919 en dus ook een vuurwapen, althans een wapen, in den zin van de z.g. Wapenwet. Dat betoog gaat niet op. Een onderdeel van een vuurwapen, b.v. een bajonet, kan wel eens een wapen zijn in den zin van de z.g. Wapenwet, doch dan niet, omdat het een vuurwapen is, d. w. z. alleen

1) „Onderdeelen van vuurwapenen dienen onder vuurwapenen te wordei begrepen. Anders zou de ontworpen regeling gemakkelijk kunnen worden ontdoken, door b.v. een vuurwapen in gedeelten in te voeren, onder zlcb te hebben, enz." Memorie van Toelichting.

Onderdeelen van vuurwapenen.

Sluiten