Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het begrip hoofd van plaatselijke politie.

Ook de in no. 3 van het eerste lid gegeven uitbreiding van het begrip munitie geldt, ingevolge den aanhef van dat lid, enkel voor de toepassing van deze wet.

6. Het tweede lid geeft aan, welke autoriteit voor de toepassing van de Vuurwapenwet 1919 als het hoofd van politie in eene gemeente moet worden aangemerkt. Het heft m. a. w. den twijfel op, welke te dien aanzien, in verband met artikel 190, eerste lid, der Gemeentewet zou kunnen rijzen x). Elders duidt de wet dezelfde autoriteit aan als het hoofd van plaatselijke politie. * W

Vermeldlnsr van munitie in het eerste 'lid.

Uitvoer en doorvoer*

Artikel 2.

Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel van bestuur invoer, uitvoer, doorvoer en vervoer van vuurwapenen en van munitie te verbieden.

Naar regelen, te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur, kan van een verbod, als bedoeld in het voorgaande lid, ontheffing worden verleend. Aan die ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden, alsmede de eisch, dat zekerheid voor de nakoming dier voorwaarden wordt gesteld.

1. Krachtens artikel 1 der z.g. Buskruitwet kan de Kroon bij algemeenen maatregel van bestuur ir het belang der openbare veiligheid voorschriften geven o. a. omtrent het vervoer en den in-, uit- en doorvoer van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, onder welken laatsten term het z.g. Buskruitbesluit, gelijk wij hierboven onder II zagen, gevulde munitiën begrijpt. Zelfs indien men op grond van dat artikel de Kroon bevoegd zou achten om niet alleen ter voorkoming van ongelukken, doch ook in het belang der openbare orde, invoer, uitvoer, doorvoer en vervoer van (gevulde) munitiën te verbieden, is de vermelding van „munitie" in artikel 2, eerste lid, nog geenszins overbodig. Immers geeft dit artikel nu mede de gelegenheid om met betrekking tot ongevulde munitiën of onderdeelen van munitie (art. 1, eerste lid, onder 3°.) de noodige voorzieningen te treffen.

2. Dat neve«s invoer en vervoer ook uitvoer en doorvoer zijn genoemd, vindt, volgens de Memorie van Toelichting, zijn grond in de internationale moeilijkheden, welke van laatstbedoelde handelingen het gevolg kunnen zijn. Overigens kunnen m. i. ook als een gevolg van uitvoer of doorvoer vuurwapenen en munitie be-

i)

In wetten, dateerend van vóór de Gemeentewet, wordt, meen ik, de uitdrukking:

hoofd van politie in eene gemeente verstaan m den zm, welke in net tweeae na is neueigelegd. Zoo b.v. voor de toepassing van de z.g. Vreemdelingenwet van 13 Augustus 1849 (Staatsblad no. 39).

Sluiten