Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landen bij personen, in wier handen zij met het oog op het belang der openbare orde hier te lande niet vertrouwd zijn.

* 3. Aan het artikel is uitvoering gegeven bij de artikelen 2—6 uitvoering

0 0 0 J van het

van het Vuurwapenreglement. artikel. Artikel 3.

De bevoegdheid om een vuurwapen voorhanden te hebben, komt enkel toe: 1°. aan een publiekrechtelijk lichaam;

2°. aan hem, die het wapen voor een publiekrechtelijk lichaam onder zich heeft:

3°. aan hem, die ingevolge artikel 3, eerste lid, aanhef of 1°., 2°., 7°. of 9°., der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad no. 81) het wapen op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich mag hebben;

4°. aan hem, die het wapen voorhanden heeft met schriftelijke algemeene of bijzondere machtiging van het hoofd van politie zijner woonplaats of van Onzen Commissaris in de provincie, waarin die woonplaats gelegen is. Aan de machtiging kunnen voorwaarden worden verbonden. Zij wordt alleen verleend, voor zoover eenig redelijk belang dat vordert en misbruik van de machtiging of van het vuurwapen niet is te vreezen. Zij kan tot bepaalde tijden en plaatsen worden beperkt.

De machtiging, bedoeld onder 4°. van het voorgaande lid, wordt schriftelijk aangevraagd bij het hoofd van plaatselijke politie. De aanvrager verstrekt zooveel mogelijk de van hem door of vanwege het hoofd van plaatselijke politie gevraagde inlichtingen en bescheiden. Binnen eene maand wordt op de aanvraag schriftelijk beschikt. Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk niet wordt ingewilligd, is de beschikking met redenen omkleed.

Tegen de beschikking staat den aanvrager binnen veertien dagen na de dagteekening daarvan beroep open bij Onzen Commissaris in de provincie, die binnen eene maand na den dag, waarop de voorziening is gevraagd, daarop schriftelijk beschikt.

De hoofden van plaatselijke politie zijn te allen tijde bevoegd elke door hen of, in beroep van hunne, beslissing, door Onzen Commissaris in de provincie verleende machtiging bij eene met redenen omkleede beschikking, welke in dringende gevallen bij voorraad uitvoerbaar kan worden verklaard, te schorsen of in te trekken. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing.

Hij, die niet bevoegd is om een vuurwapen voorhanden te hebben,

Sluiten