Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nevens de bevoegdheid van den Commissaris der Koningin om in beroep eene machtiging te verleenen tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, staat zijne bevoegdheid ingevolge artikel 3 onder 9°. der z.g. Wapenwet om iemand te machtigen tot het bij zich hebben van een wapen op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats. De houder eener laatstbedoelde machtiging is ingevolge no. 3 van het eerste lid tevens bevoegd om het wapen, indien het is een vuurwapen, voorhanden te hebben. De machtiging, bedoeld in artikel 3 onder 9°. der z.g. Wapenwet, behoort volgens de Memorie van Toelichting op die wet niet te worden afgegeven dan in die gevallen, waar de aanvrager kan aantoonen, dat zijne veiligheid op ernstige wijze gevaar loopt en alleen waar de persoon van den aanvrager de noodige waarborgen oplevert, dat van de hem verleende machtiging geen misbruik zal worden gemaakt.

Bijzondere oi 6. De machtiging kan zijn eene bijzondere of eene algemeene, machtiging, naar gelang zij al of niet voor bepaalde vuurwapenen, bepaald althans wat het aantal betreft, geldt. Iemand kan b.v. aanvragen eene (bijzondere) machtiging tot het voorhanden hebben van twee revolvers van aangegeven model en kaliber, hij kan ook aanvragen eene (algemeene) machtiging tot het voorhanden hebben van (een onbepaald aantal) revolvers x). In eene algemeene machtiging, zooals die met name wel door wapenhandelaren zal worden aangevraagd, behoeft dus ook het aantal vuurwapenen, waarvoor zij geldt, niet te worden vermeld, al kan uiteraard aan zoodanige machtiging de voorwaarde worden verbonden, dat de houder niet meer vuurwapenen voorhanden zal hebben dan een zeker, in de machtiging te vermelden getal. Dit zal in het algemeen wel wenschelijk zijn, omdat anders de houder eener algemeene machtiging zich daarop zoovele vuurwapenen zal kunnen aanschaffen, als hij verkiest, zonder eenige beperking. Met het oog op het hier bedoelde rechtsgevolg eener algemeene machtiging dient m. i. zoodanige machtiging alleen in geval van noodzakelijkheid te worden afgegeven, d. w. z. .wanneer blijkt, dat een redelijk belang vordert, dat de aanvrager een tot zekere hoogte onbepaalden voorraad vuurwapenen voorhanden heeft.

In eene bijzondere machtiging dienen m.i. de vuurwapenen, waarvoor zij geldt, zooveel mogelijk te worden omschreven (aantal, model, kaliber, enz.), omdat anders ten aanzien van een bepaald vuurwapen,

1) Of eene bijzondere dan wel eene algemeene machtiging wordt verleend, hangt dus In de eerste plaats af van den Inhoud der aanvraag, al behoeft die natuurlijk niet of niet geheel te worden Ingewilligd.

Sluiten