Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging op zich zelf verminderen. Immers weet dan de politie, waar het wapen zich bevindt, het moet op de eerste vordering aan haar worden vertoond en kan desgewenscht, na voorafgaande intrekking van de machtiging, aanstonds worden ingenomen 2). Kan dus ir het algemeen worden aangenomen, dat de aanvrager van eene machtiging van het vuurwapen geen misbruik zal maken, en is het alleen de vraag, of dat ook voor buitengewone gebeurtenissen, welke wellicht nimmer zullen intreden, zou opgaan, dan dient m. i. de bevoegde autoriteit steeds te bedenken, dat de belanghebbende met eene machtiging meer onschadelijk is dan zonder eene machtiging, en eerst daarna beslissen of de waarschijnlijkheid van misbruik van het vuurwapen wèl of niet geacht moet worden te ontbreken.

De aanvragers, wien machtigingen zullen worden geweigerd, zullen, hier afgezien van de gevallen, waarin van het werkelijk bestaan van een „redelijk belang", dat het verleenen van eene machtiging vordert, niet blijkt, wel in hoofdzaak vallen onder de groepen: kinderen; zieken van geest * personen, die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven tegen den persoon of tegen den eigendom, aan jachtdelicten of aan overtredingen van bepalingen, bij of krachtens de Vuurwapenwet 1919 gesteld, of van de z.g. Wapenwet; personen, van wie wordt gevreesd, dat zij dergelijke strafbare feiten zullen begaan; en personen, te wier aanzien te voren eene machtiging tot het voorhanden hebben of bij zich hebben van een vuurwapen is ingetrokken.

Tot zekere hoogte kan door middel van de voorwaarden worden verzekerd, dat van het vuurwapen of van de machtiging geen misbruik zal worden gemaakt. Zoo moet b.v. ingevolge artikel 10, laatste lid, onder 3°., van het Vuurwapenreglement aan eene machtiging, verleend aan iemand, die van het afleveren van vuurwapenen of van munitie aan particulieren een beroep of eene gewoonte maakt, steeds als voorwaarde worden verbonden, „dat hij op een bon voor de aflevering van een vuurwapen alleen dan een vuurwapen zal afleveren, indien de inhoud van den bon zich daartegen niet verzet, en dat hij alsdan met den bon zal handelen, als daarop is aangegeven". D. w. z. 3) hij moet den bon aanstonds innemen, op de rugzijde van zijne handteekening en van den datum der aflevering voorzien en vervolgens bewaren. Aldus wordt getracht te verzekeren, dat iemand zich niet op eene machtiging voor het voorhanden hebben van één revolver — die hij nog moet koopen — bij meerdere wapenhandelaren een revolver zal aanschaffen.

1) Artikel 7, tweede lid.

2) Artikel 9.

3) Men zie de bijlage van dit werkje (model F).

Sluiten