Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarden. 8. Aan de machtiging kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 10 van het Vuurwapenreglement somt eenige voorwaarden op, die aan de machtiging moeten worden verbonden. Degene, die de machtiging verleent, is bevoegd daarnevens nog andere te stellen. Bij eene doelmatige keuze kan hij aldus tot de goede werking der wet veel bijdragen. Men vergelijke aanteekening 7 op dit artikel, alsmede aanteekening 2 op artikel 4.

Bij overtreding van de voorwaarden kan, al of niet na waarschuwing, schorsing of intrekking van de machtiging volgen.

Beperking tot 9. De machtiging kan tot bepaalde tijden en plaatsen worden bepaalde tij- beperkt ^ behoeft" — aldus de Memorie van Toelichting plaatsen. ^ a w met eens VOQr altijd te wor(ien verleend en niet verder te gaan dan b.v. tot het voorhanden hebben van een vuurwapen in iemands woonhuis, op een bepaald terrein (men denke b.v. 'aan particuliere nachtwakers), in een bepaalde gemeente, enz."

Tweede en 10. Met betrekking tot het tweede en derde lid worde verwezen derde lid. naar artikel 9 van het Vuurwapenreglement, volgens welk artikel de aanvraag om eene machtiging en de machtiging zelve, ook die, welke in beroep is verleend, is ingericht naar een model, vastgesteld door den Minister van Justitie1).

schorsing en 11. De gronden voor schorsing of intrekking van eene verleende

intrekking. macntiging worden in de wet niet opgesomd.

sehuwing. De nouder der machtiging kan eene daaraan verbonden voorwaarde hebben overtreden, er kunnen zich omstandigheden voordoen, op grond waarvan, indien zij vroeger bekend of te duchten geweest waren, de machtiging zou zijn geweigerd, en ten slotte kan vrees voor troebelen tot schorsing of intrekking van machtigingen leiden. Zoo noodig kan door of vanwege den Minister van Justitie den hoofden van plaatselijke politie worden bevolen om machtigingen te schorsen of in te trekken 2).

Dat de hoofden van plaatselijke politie ook eene door den Commissaris der Koningin in beroep verleende machtiging kunnen schorsen of intrekken, houdt, gelijk in de Memorie van Antwoord is opgemerkt, met de eventueele noodzakelijkheid van snel ingrijpen verband. Intusschen kan het bevel tot schorsing of intrekking alleen in dringende gevallen bij voorraad uitvoerbaar worden verklaard. In andere gevallen treedt dus de schorsing of intrekking

1) Men vergelijke de bijlage van dit werkje (modellen E en F.)

2) Artikel 8, eerste lid.

Sluiten