Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. aan iemand, die ingevolge artikel 3, eerste lid, onder 6°., der wet van 9 Mei ï 890 (Staatsblad no. 81) het wapen op den open-, baren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich mag hebben;

3°. door iemand, die, bevoegd om het wapen voorhanden te hebben, het tijdelijk in bewaring geeft aan een meerderjarige, die tót hem in dienstbetrekking staat, of aan een meerderjarigen huisgenoot.

1. Het begrip „aflevering" dient volgens de Memorie van Toelichting te worden bepaald in verband met den term „voorhanden hebben", d. w. z. in feitelijk bezit hebben *). „Aflevering is overdracht van dat feitelijk bezit."

Is dit juist, dan zal het geval van aflevering naar het buitenland — hetwelk volgens de Memorie van Toelichting door het eerste lid niet wordt verboden — zich wel niet licht voordoen. De wapenhandelaar b.v., die wapenen naar het buitenland wil verzenden, zal ze wel „afleveren" aan den vervoerder, al levert hij ze aan zijn buitenlandschen klant.

AHevering 2. Uit het artikel volgt, dat men binnen het rijk in Europa aan wTpCn"nr8an een vervoerder alleen dan een vuurwapen mag afleveren, indien vervoerders. die vervoerder bevoegd is om het wapen voorhanden te hebben.

De bevoegdheid daartoe kan hij ontleenen, voor zoover hij die uit anderen hoofde niet bezit, hetzij aan een geleibiljet, afgegeven door het hoofd van politie der gemeente, waar het vervoer een aanvang neemt, hetzij aan een consent van invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer2). Naar mijne meening behoeft overigens de onmiddellijke vervoerder, die als zoodanig in het geleibiljet of consent kan worden aangewezen, met name in de omschrijving van de wijze van het vervoer, niet dezelfde persoon te zijn als degene, wien het geleibiljet is afgegeven of het consent is verleend. Een wapenhandelaar kan b.v. een geleibiljet vragen voor het vervoer van een revolver per bode X. of per Staatsspoor naar Y. te Z. Het vervoer door bode X. of door de aangewezen spoorwegmaatschappij is dan eventueel door het geleibiljet, dat de revolver vergezelt, gedekt, en aan hem of haar kan de revolver worden afgeleverd.

Overigens kunnen moeilijkheden, welke ten aanzien van de bevoegdheid van een vervoerder om vuurwapenen in den zin dezer wet voorhanden te hebben, mochten rijzen, worden ondervangen

Wat is aflevering?

1) Men vergelijke aanteekening 1 op artikel 3. ..,,„, „

2) Artikel 3, eerste lid, onder 3°., dezer wet, in verband met het gewijzigde artikel i onder 7". der z.g. Wapenwet.

Sluiten