Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is der gemeente niet verboden om de bewaring van de vuurwapenen en munitie in eene andere gemeente te doen geschieden. Dit kan onder omstandigheden ten zeerste aanbeveling verdienen, indien b.v. ter plaatse het noodige personeel voor bewaking ontbreekt.

2. Ingevolge het tweede lid mag b.v. de belanghebbende, met Tweed. u«. goedvinden van het hoofd van plaatselijke politie, de ingeleverde voorwerpen verkoopen, waarbij natuurlijk artikel 6 van toepassing

is. Hij kan ze ook voor gebruik duurzaam ongeschikt maken én aldus aan de werking der wet onttrekken. x)

3. Tevens zal hij zich aldus, n.1. door verkoop of duurzame Derde Ud. ongeschiktmaking, de betaling van het bewaarloon kunnen besparen.

Het bedrag daarvan is vastgesteld bij artikel 11 van het Vuurwapenreglement.

Zoodra het bedrag van het bewaarloon dat noodig maakt, kunnen de ingeleverde vuurwapenen en munitie door of vanwege de gemeente zonder vorm van proces worden verkocht. „Behartigt daarbij" — aldus de Memorie van Antwoord — „de bewaarnemer, in casu de gemeente, de belangen van den bewaargever niet voldoende, dan kan deze haar in rechten aanspreken."

Artikel 11. 'fW[ Indien de in bewaring gegeven vuurwapenen of munitie niet -worden afgegeven in den toestand, waarin zij bfl de inlevering verkeerden, zal de schade, welke aldus aan iemand berokkend mocht zijn, aan dezen door d» gemeente worden vergoed.

Tot het erlangen van de schadevergoeding dient de belanghebbende eene aanvraag in aan de gemeente en wrf binnen eene maand na de afgifte.

Binnen twee maanden nadat de aanvraag bij de gemeente is ontvangen, biedt deze aan den belanghebbende eene bepaalde som * ate, schadevergoeding aan. Is binnen den gestelden' termijn geen aanbod door den belanghebbende ontvangen of acht h# de aangeboden schadevergoeding niet voldoende, dan kan tii} het geöchil op de gewone wijze bij den burgerlijken rechter aanbrengen.

Door de gemeente kan, indien dit wordt verlangd, op de schadevergoeding voorschot worden gegeven.

Men vergelijke artikel 29 der z.g. Oorlogswet van 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 128), in verband met artikel 17 dier wet.

1) Artikel 16.

Vuurwapenwet.

Sluiten