Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die een gevangene over de grens transporteeren en daarna weder teruggaan', aan militairen, behoorende tot het leger in Oost-Indië, die daarheen scheep gaan, aan jagers in de grensstreken, enz. Intusschen kan het bezit van een geleidebiljet voor het vervoer van een vuurwapen, afgegeven overeenkomstig artikel 3 onder 7°. der z.g. Wapenwet, wèl de bevoegdheid geven om dat wapen op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich te hebben, doch niet de bevoegdheid om dat wapen in te voeren, uit te voeren of door te voeren. Ware anders bepaald, dan zouden practisch, nevens de hoofden der departementen van algemeen bestuur en de Commissarissen der Koningin, ook de hoofden van plaatselijke politie ontheffing van het verbod van invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapenen kunnen verleenen.

De zinsnede „anders dan ingevolge artikel 3, eerste lid, onder 7°., der wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad no 81)" wil uiteraard dit uitdrukken: niet ingevolge artikel 3, eerste lid, onder 7.°., doch ingevolge eene der andere uitzonderingsbepalingen van de z.g. Wapenwet.

No. s van 4. No. 3 geeft den Minister van Justitie de geleeenheid om van

het tweede 6 .. ... r

«o. het verbod, gesteld by het eerste hd, vrijlatingen te verleenen.

Eene dergelijke vrijlating zal, in tegenstelling met een consent, hetwelk slechts voor een enkel geval van invoer, uitvoer of doorvoer geldt, wel in het algemeen zijn gedacht als van meer algemeenen aard. Stel b.v., dat eene buitenlandsche mogendheid verlof zou krijgen om troependeelen over ons grondgebied te vervoeren. Dan zou bij beschikking van den Minister van Justitie kunnen worden bepaald, dat de doorvoer van de vuurwapenen en munitie, welke die troependeelen bij zich hebben, in het algemeen of onder bepaalde voorwaarden wordt vrijgelaten..

Artikel 3.

Het vervoer van bommen, handgranaten en dergelijke voor ontploffing of voor het verspreiden van verstikkende of vergiftige gassen bestemde wapenen, vlammenwerpers, kanonnen, machinegeweren en van onderdeelen van een dier vuurwapenen is verboden.

Het voorgaande lid is niet van toepassing ten aanzien van het vervoer van een der daarin genoemde vuurwapenen:

1°. ten behoeve van den openbaren dienst;

2°. dat gedekt is door een consent van invoer, uitvoer of doorvoer;

3°. dat door of vanwege Onzen Minister van Justitie is vrijgelaten en geschiedt met inachtneming van de voorwaarden, welke bij de vrijlating mochten zijn gesteld.

Sluiten