Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5.

De aanvraag om een consent, hetwelk door Onzen Commissaris in eene der provinciën kan worden verleend, is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie. Formulieren van aanvraag zijn ter provinciale griffie verkrijgbaar tegen betaling van vijf en twintig cents per exemplaar.

Bij de aanvraag, bedoeld in het voorgaande lid, kiest de belanghebbende voor de geheele behandeling daarvan eene bepaalde woonplaats in de provincie, waarin de aanvraag wordt ingediend.

De aanvrager verstrekt zooveel mogelijk de % van hem door of vanwege Onzen Commissaris in de provincie gevraagde inlichtingen en bescheiden.

Het model van aanvraag, in dit artikel bedoeld, is in de bijlage van dit werkje te vinden 1).

Artikel 6.

Ter vergoeding van kosten van administratie en toezicht kan van dengene, wien door Onzen Commissaris in eene der provinciën een consent wordt verleend, een bedrag worden geheven en wel:

1°. voor zoover betreft een consent van invoer, één gulden per K.G. gewicht van de voorwerpen, waarvoor het consent geldt, met hunne verpakking, doch ten minste één gulden;

2°. en overigens vijf en twintig cents per K.G. gewicht van de voorwerpen, waarvoor het consent geldt, met hunne verpakking, doch ten minste één gulden.

De opbrengst der heffingen komt ten bate van de provincie.

1. Men vergelijke hierbij artikel 7, eerste lid, der Vuurwapenwet 1919. De maatstaf van het gewicht is gekozen, o. a. in verband met de overweging, dat het gewicht veel gemakkelijker te controleeren is dan b.v. de waarde of de hoeveelheid. Men bedenke overigens, dat het artikel zóó is gesteld — vgl. het woord „kan" in het eerste lid —, dat minder gewenschte gevolgen, welke uit den gekozen maatstaf zouden kunnen voortvloeien, tot zekere hoogte kunnen worden weggenomen door ten aanzien van naar verhouding zeer zware voorwerpen niet het volle bedrag te heffen.

uitreiking 2. Uiteraard zal het consent niet worden uitgereikt dan na vol-

van net .

consent. doening van het bedrag, dat ingevolge dit artikel verschuldigd is, en c.q. na het stellen der geëischte zekerheid.

Maatstaf

van het gewicht.

1) Model B.

Sluiten