Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 7.

Onze Commissarissen in de provincie gedragen zich in de uitvoering van dit besluit naar de aanwijzingen van Onzen Minister van Justitie.

Zij zijn verplicht een register te houden en daarin aanteekening te doen van elk door hen ingevolge dit besluit verleend consent.

Artikel 8.

De aanvraag om een geleidebiljet voor het vervoer van een vuurwapen is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie. Formulieren van aanvraag zijn verkrijgbaar op de plaatsen, door de hoofden van plaatselijke politie aangewezen, tegen betaling van tien cents per exemplaar.

Het geleidebiljet is ingericht naar een model, vastgesteld door Onzen Minister van Justitie.

Ter vergoeding van kosten van administratie en toezicht kan voor elk wapen, waarvoor het geleidebiljet geldt, een bedrag worden geheven van vijf en twintig cents. De opbrengst komt ten bate der gemeente.

Voor het vervoeren van een vuurwapen ten behoeve van den openbaren dienst worden het formulier van aanvraag en het geleidebiljet kosteloos afgegeven.

1. Men vergelijke hierbij artikel 3 onder 7°. der z.g. Wapenwet, gelijk dat is gewijzigd bij artikel 17 der Vuurwapenwet 1919.

2. Alleen voor het vervoer van vuurwapenen, welke tevens zijn Behoeft» aan wapenen in den 'zin der z.g. Wapenwetx), behoeft een geleide- «eieiouiet. biljet te worden aangevraagd. Men zie aanteekening 4 op artikel 1

der Vuurwapenwet 1919 en aanteekening 2 op artikel 17 dier wet. Personen, die uit anderen hoofde dan het bezit van een geleidebiljet bevoegd zijn om een vuurwapen op den openbaren weg of op eenige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich te hebben, kunnen natuurlijk zoodanig biljet missen. Zoo b.v. de knecht van een jager, <ioor dezen belast met de overbrenging van een schietgeweer van pf naar het jachtveld. Wil dus een jager een schietgeweer door een wapenhandelaar laten nazien, dan zal daarvoor niet per se een geleidebiljet noodig zijn. De jager kan c.q. het geweer niet alleen zelf brengen en halen (art. 3 onder 5°. der z.g. Wapenwet), doch het ook door zijn knecht, onderweg naar of van het jachtveld, laten brengen en halen (art. 3 onder 6°. der z.g. Wapenwet).

1) Men denke aan onderdeelen van vuurwapenen.

Sluiten