Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL B.

Provincie

Aanvraag om een consent van (1)

ingevolge het Vuurwapenreglement.

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats van den aanvrager?

Omschrijving der voorwerpen, waarvoor dit consent wordt aangevraagd?

Gewicht van de voorwerpen (met hunne verpakking)?

Plaats en c. q. land van herkomst der voorwerpen?

Plaats en c. q. land van bestemming der voorwerpen'?

Omschrijving van de route, van de wijze en t van den tijd van het vervoer?

Naam, voornamen, beroep en woonplaats van dengene, aan wien de voorwerpen ! zullen worden geadresseerd, zoo die er is?

Is de geadresseerde, zoo die er is, of anders

de aanvrager bevoegd de voorwerpen

voorhanden te hebben? Zoo ja, op welken grond?

Keuze van eene bepaalde woonplaats in de provincie?

Voor welk gebruik zijn de voorwerpen bestemd?

Welke nadere toelichting wenscht de aanvrager ter motiveering van zijne aanvraag te geven?

(2) |

Kosten dezes zijn ƒ 0,25.

(3) , den (4)

(5)

(1) Invullen: invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer.

(2) Open ruimte voor vragen, welke de Commissaris der Koningin wenscht te stellen, (o) Gemeente van invulling.

(4) Datum van invulling.

(5) Handteekening van den aanvrager.

Sluiten