Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL E. Gemeente ....

Aanvraag om machtiging tot het voorhanden hebben van vuurwapenen.

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

van den aanvrager? ' -

Omschrijving der vuurwapenen, waarvoor

de machtiging wordt aangevraagd? (Het aantal dier vuurwapenen behoeft enkel

te worden opgegeven, indien eene bij- .

zondere machtiging wordt gewenscht).

Voor welk gebruik zijn de vuurwapenen

bestemd? '•>

Heeft de aanvrager de vuurwapenen reeds .

voorhanden?

Of wenscht hij zich de vuurwapenen nog te doen afleveren en, zoo ja, door wien?

(Deze vraag behoeft enkel te worden beantwoord indien eene bijzondere machtiging wordt gewenscht).

Wie kunnen omtrent'den persoon van den

aanvrager inlichtingen verschaffen?

Welke nadere toelichting wenscht de aanvrager ter motiveering van zijne aanvraag te geven?

Vorige woonplaats van den aanvrager? Was de aanvrager daar in het bezit van eene

machtiging tot het voorhanden hebben

van vuurwapenen? Zoo ja, van wien en wanneer afgegeven? .

(1)

Kosten dezes zijn ƒ 0,10.

(2) , den (3)

(4)

(1) Open ruimte voor vragen, welke het hoold van plaatselijke politie wenscht te stellen.

(2) Gemeente van invulling.

(3) Datum van invulling. i

(4) Handteekening van den aanvrager.

Sluiten