Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL F.

Gemeente , ,..,-„„ n\

Provincie

Machtiging tot het voorhanden hebben van vuurwapenen.

Aan (2)

wordt bij deze eene (3) ... machtiging verleend tot het

voorhanden hebben van (4)

Aan deze machtiging zijn de navolgende voorwaarden verbonden: 1°. dat de houder de bepalingen, bij of krachtens de Vuurwapenwet 1919 gesteld, stipt zal naleven; (5)

Deze machtiging is beperkt tot (6)

(7) , den (8) ....

Het Hoofd van politie der gemeente

De Commissaris der Koningin in de provincie (9)

Handteekening van dengene, aan wien de machtiging is verleend.

[Hierlangs afscheuren.] BON voor de aflevering van (10)

aan (2) ;

door (11)

Behoort bij machtiging no. (1) '...t gemeente

(?) ■ , den (8)

Het hoofd van politie der gemeente

De Commissaris der Koningin in de provincie (9)

i„^'B- Deze bon nioet d°of dengrene, die daarop een vuurwapen aflevert, aanstonds worden meenomen en op de rugzijde van zijne handteekening en van den datum de "afle^erinS vin^m TO°r eD-en Tervolgens worden bewaard. Op losse bons mag aflevering ntet plaate

(1) Registernummer van de machtiging.

(2) Naam, voornamen, beroep en woonplaats van den houder, (o) invullen: bijzondere of algemeene.

<4> Omschrijving der vuurwapenen, waarvoor de machtiging geldt. In geval van eene bnzondere machtiging ook het aantal vuurwapenen vermelden Sn letters In enfere

(5) Verdere voorwaarden. Indien de houder der machtiging van het afleveren van vuurwapenen of van munitie aan particulieren een beroep of eene gewoonte maakt steeds

(êT Tnden00eTXdat^VermeId,in i?tikel l°2.LWeede lid' van het Vuurwa^rfregiement ;S( indeu en Plaatsen, waartoe de machtiging is beperkt.

(7) Gemeente van afgifte.

(8) Datum van afgifte.

die'hen ^^tT^l^Xt^^ P°"tle °£ ™ den «—* °f ™ d™>,

(10) Omschrijving der vuurwapenen. hotTnin ™?dHU„iding Tan denB™e. dif de vuurwapenen zal afleveren. Hierbij rekening handefaa?ii h v ™nSCh, Tan den belanghebbende, zoodat zoowel een bepaalde wapenkan woedenSa^gewlzen. gemeen m waPcnhande1^ «wie dan ook) in die of die gemeente

Sluiten