Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze kennis bestaat niet bij de heeren van de bureaucratie, kan bij hen niet bestaan, om reden zij de toestanden in de practijk niet hebben medegemaakt, en het vergaderen van die kennis nu eenmaal ook niet tot haar taak behoort, noch uit boeken kan worden geput.

Deze kennis ontbreekt ook bij de Regeering, zij kent evenmin de bevolking, noch haar psyche, omreden de studie van die kennis, evenmin behoort tot haar dagelijksche taak. Haar kennis in deze put zij uit die van haar adviseurs, niet uit eigen aanschouwing.

Niets is dan ook meer absurd, dan klakkelooze toepassing door de Regeering van Westersche wetsvoorschriften en rechtsbegrippen op de Inlandsche bevolking, zonder daarbij rekening te houden met haar psyche, aard, karakter en gebruiken. De grondhuurordonnantie stelt in haar geheele wezen, in haar imitatie notarieel grond huurcontract, de onontwikkelde „orang tani" eenvoudig geheel en volkomen gelijk met den meest ontwikkelden Westerling !

Ik las eens het navolgende in het Soerabajasch Handelsblad:

„Java is een wonderland. De wonderen der natuur worden „hier slechts geëvenaard door de wonderen van het bureaucratisch oppermachtig vernuft. Wanneer de 4 schrijvers van de „Wonderen der Techniek" eens naar Java konden overwippen hoe „snel zouden zij dan niet een boek van 8 deelen in elkander kun„nen zetten, geheeten „de Wonderen der bureaucratie". We „zouden hen dan kunnen zenden naar de ateliers der Departementen van algemeen Bestuur, de algemeene Secretarie en de „algemeene Rekenkamer, om de wonderen, die daar achter de „schutsels van de schrijftafels werden te voorschijn geroepen „te vereeuwigen in één werk; „de wonderen van Java's regeerings„machine in haar onderdeden."

De schrijver dezer regelen, zich noemende P. moet blijkbaar wel een zeer groot bewonderaar van de bureaucratie zijn geweest, anders toch schrijft men zulke loftuitingen niet! De bureaucratie zelve, zal een en ander in haar eeuwig groote naiviteit met haar ondoorgrondelijke wijsheid, zeker niet anders dan bevestigen ?!

Ook mijn bewonderiijg.,yoor de bureaucratie is groot, grooter mogelijk nog dan van genoemde P. Wanneer zij onderwerpen

Sluiten