Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de fabriek X. Üe Resident heeft verder op dien rit niet meer gesproken. De Regent zweeg eveneens, durfde blijkbaar niet meer spreken! Ik heb daarna wel ondervonden, dat ik in de oogen van dien Resident, geen goed meer kon doen, werd dan ook spoedig „geloosd" naar een ander gewest. Wee hen, die vervuld met roeping en ambitie voor hun ambt, het ongeluk treft onder dergelijke chefs te moeten dienen, zij zijn voorgoed en reddeloos verloren, dank zij de conduite beoordeelingen. Slechts zij, die rehties hebben bij de bureaucratie, en door hoogere machten worden bewaakt en beschermd, zal dit ongeluk zelden of nooit treffen. Voor hen wordt met zeer veel kunst- en vliegwerk, met politiek beleid eene plaatsing gereserveerd bij elkaar de hand reikende vriendjes.

Berijders van stokpaardjes, binnen het gebied van de bureaucratische blinden a'daar koning, worden met reuzenschreden vooruitgetrapt en ten slotte gebombardeerd tot S p e c i a 1 i t e i t en uitverkoren voor de hoogste betrekkingen. — Werk van de bureaucratie!

Het beroemde gesukkel van de volkstelling — werk van de bureaucratie, enz. enz. Ik zou hierover nog boekdeelen kunnen vullen, maar dwaal te veel af.

Terecht zegt Mr. H. 'sjacob in liet Vrijzinnig Weekblad van 8 December 1917, sprekende over het bureaucratisch regeerstelsel alhier: „de bijl aan den wortel, laat men dien oude door witte „mieren uitgeholde boomstam staan, dan kan hij zelfs in zijn „val nog schade aanrichten".

Mijn artikel „theorie en practijk" schreef ik in 1900, dus thans 18 jaar geleden en toch heeft in mijn oogen, dat artikel op dit ooaenblik nog evenveel actueele waarde als toen. Aan dat artikel viel hier in Indië, zoowel van industrieele zijde, als van die van de Pers, een gunstig onthaal ten deel.

Het werdt door mij ter publicatie ingezonden in het vaktijdschrift van het corps, waarvan ik lid uitmaakte, het is daarop door vrijwel de geheele toonaangevende Indische Pers in zijn geheel in haar organen, overgenomen en in extenso overgedrukt geworden.

In de Locomotief van 2 November 1901 eerste blad, wijdde de toenmalige hoofdredacteur Mr P. Brooshooft, in een zeer

Sluiten