Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoerig hoofdartikel aandacht aan mijne publicatie en gaf voorts in een uitvoerig resumé eene bespreking van de door mij gepubliceerde ongerechtigheden der grondhuur-ordonnantie.

Eveneens ter wille van een volledig overzicht voor den lezer wordt een en ander hierachter in extenso als bijlage bijgevoegd (bijlage 2).

In het Soerabajasch Handelsblad van 2 November 1901, 2e blad geeft de toenmalige Hoofdredacteur de heer M. Van Geuns, eveneens eene uitvoerige bespreking over mijn artikel, mede hierachter als bijlage toegevoegd (bijlage 3).

Verder werd in het Soerabajasch Handelsblad van 30 October 1901 le blad, 31 October 1901, le blad, 1 November 1601 eerste blad, en 2 November 1901 eerste blad, mijn artikel in extenso overgedrukt uit het tijdschrift van het B. B.

In de Soerabaja Courant van 31 October 1901 geeft de toenmalige Hoofdredacteur, Mr. W. F. Schimmel zijn oordeel over mijn artikel, mede volledigheidshalve hierachter als bijlage toegevoegd (bijlage 4).

In het Bataviaasch Nieuwsblad van 30 October 1901, 2e blad, 6 November 1901, 2e blad, alsmede 7 November 2e blad, is mijn artikel eveneens geheel uit het tijdschrift voor het B. B. overgenomen.

Mededeeling van een en ander geschiedt hier mijnerzijds alleen met de bedoeling om aan te toonen, dat het artikel de volle belangstelling had van de Pers, men zou dus hebben mogen verwach'en, dat het artikel eveneens de belangstelling zou oogsten van de Regeering of van haar adviseurs en dat zij met de wetenschap van een en ander haar voordeel zou kunnen doen.

Hiervan is niets gebleken, ik kon dan ook eigenlijk niet anders verwachten. De Resident onder wien ik toen de eer had te dienen, zeide mij dan ook: „ik ben het geheel met U in beginsel eens, „maar met Uw publicatie „theorie en practijk" hebt gij den „Residentspet verspeeld!"

Uit de thans ingevoerde nieuwe grondhuurordannantie — 3e editie, van 1918 — blijkt, dat men de door mij genoemde bezwaren niet heeft ondervangen en de door mij gegeven goede wenken niet heeft benut. Werk van de bureaucratie ; geringschatting voor het werk van het B. B. ligt nu eenmaal op haar weg.

Sluiten