Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dit verband verscheen kort na de publicatie van mijn artikel „theorie en practijk" van de hand van den heer S. de Graaff — toenmaals nog Controleur a la suite gevoerd van het Corps B. B. — een artikel eveneens in het tijdschrift voor het B. B., ten doel hebbende van bureaucratisch standpunt uit te trachten de door mij gepubliceerde ware toestanden uit de practijk, te ontzenuwen.

De heer de Graaff, dan voelde zich „in het bijzonder geroepen" tot het geven van zijn oordeel,.vermits hij, zooals hij zegt, „aangewezen was voor het toezicht op de] uitvoering dier ordonnantie."

De heer de Graaff komt in zijne beschouwingen dan feitelijk tot het resultaat, dat al de door mij gepubliceerde misstanden etc. berusten op „onjuiste wetsinterpretatie van „de ordonnantie door belanghebbende n"; spreekt verder van een bij mij bestaand „dwaalbegrip" dat in plaats van het „huurperceel" der ordonnantie een zeker aantal bouws grond „object" der verhuring zou*zijn, „dat het Bestuur geen „behoorlijke rekening houdt met dit Wetsbeginsel," enz.

Voorts zegt de heer ba Graaff ten opzichte van mijn publicatie:

„Eenmaal zich voorgenomen hebbend de onbruikbaarheid der „bestaande grondhuurwetgeving te bewijzen, heeft hij klaarblijkelijk elk argument, dat oppervlakkig beschouwd, hem kon dienen, „voetstoots te baat genomen, zonder vooraf de deugdelijkheid' „van het bewijsmiddel zelf ernstig op de proef te stellen,' „deze fout beheerscht zijn gansche opstel."

Voorts zegt de heer de Graaff, ten opzichte van de door mij voorgestelde practische, zeer eenvoudige regeling:

„Waarlijk, grooter bespotting van het begrip eener op vrije „wilsuiting van partijen gegronde overeenkomst en zonderlinger „schijnvertooning dan die van het verlijden van dergelijke akten „zouden moeielijk denkbaar zijW '

„Ter wille van de grondverhuuraan de Europeesche nijverheid „goedschiks, kwaadschiks in de hierbedoelde streken en desa's „den geheelen agrarischen toestand omver te stooten, en met „ontneming der wellicht van oudsher door hem bezeten gronden „aan lederen gogol een over de 3 fabrieksarealen verbrokkeld

Sluiten