Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de practijk spreekt, op grond van i n de p r a c t ij k geconstateerde feiten, de bureaucraat zegt; de feiten kunnen niet bestaan, wij weten het beter, „het bewijsmiddel is niet „deugdelijk",wij weten op grond van papierstudie!

Ten overvloede kan ik hier mededeelen, dat de in mijn artikel „theorie en practijk" in 1900 gepubliceerde feiten, alle berusten op eigen aanschouwing, de daarin geconstateerde feiten heb ik medegemaakt, bestonden toen ik het artikel schreef in 1900, en bestaan helaas nog!

Ten bewijze daarvan voeg ik hierbij een afschrift van een desaklacht, door mij ontvangen in 1916, tijdens ik AssistentResident van Poerwokerto was, waaruit kan blijken, dat als een der gevolgen van grondverhuur een desaman 6 jaar lang van het bezit van zijn grond verstoken is geweest, zonder daarvoor eenige schadeloosstelling te hebben ontvangen (bijlage 5). Zoo hebben mij in mijn diensttijd meerdere stukken bereikt, de heer de Graaff noemt dit „ondeugdelijke bewijsmiddelen."

Aldus worden de ambtenaren afgebroken en afgemaakt!

Voorts voeg ik hierbij afschriften van 2 brieven van administrateurs van suikerfabrieken in Kediri, bevattende hun oordeel in 1901 over mijn publicatie (bijlagen 6 èn 7).

Deze beide heeren zijn op het gebied der suikercultuur ook niet de eersten de besten, het waren toen de meest toonaangevende oudgediende administrateurs der H. V. A.

Deze beide heeren, die dus als direct belanghebbenden bijhet door mij geschrevene moeten worden aangemerkt — de door hen beheerde fabrieken waren gelegen binnen de afdeeling, waar ik mijn voorbeelden uit de practijk heb geput — zouden zeker niet hebben nagelaten er mij op te wijzen, indien in mijn artikel ondeugdelijk bewijs - materiaal was aangevoerd geworden., Zij zouden zeker daartegen met klem zijn opgekomen!

„Intimideeren" is ook een menschelijke handelwijze, waarvan zeer zeker afbrekende kracht kan uitgaan tegenover den tegenstander voorzeker in groote mate in den jare 1900; uitgaande van een ambtenaar van het Departement van B. B. tegenover een nog jeugdig controleur.

Sluiten