Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreuren, dat inder ijd tocli niet onmiddelijk door mij van dupliek is gediend geworden.

Vóór ik tot de bespreking van „de bespotting van het begrip „eener vrije wilsuiting" overga, wensch ik nog te wijzen op het geheel verkeerd- en scheeve denkbeeld, dat de heer de Graaff blijkbaar heeft omtrent de wijze, waarop in de desa met communaal grondbezit, de grondverdeeling plaats vindt.

Het communaal bezit varieert in :

f Communaal bezit met vaste aandeelen, eens voor altijd aangewezen.

2. Communaal bezit mei periodieke.verdeeling en niet voor altijd aangewezen aandeelen.

I?e lieer de Graaff nu zegt:

„Ter wille van de grondverhuur aan de Europeesche nijverheid, „goedschiks, kwaadschiks in de hierbedoelde streken en desa's „den geheelen agrarischen toestand omver te stooten en met „ontneming der wellicht van oudsher doorhem bezeten gronden, „aan iederen gogol een over de 3 fabrieksarealen — (als voorgesteld door mij, t. 13.) — verbrokkeld nieuw aandeel toe te wijzen, „zou het onvermijdelijk gevolg zijn der aangeprezen regeling; „reeds daarom alleen voor de Regeering, vermoedelijk onaannemelijk 1"

Uit het vorenstaande volgt glashelder, dat de heer de Graaff, of mij in 1900 niet begrepen heeft, of niet de minste notie heeft gehad, hoe in desa's met communaal bezit en periodieke verdeeling, — w a n t daarover handelt de zaak, — die verdeeling in de practijk plaats heeft.

De grond wordt, volgens desa-adat gelijkelijk onder de deelhebbers verdeeld, onder „gelijkelijk" hier te verstaan; aandeelen van „gelijke grootte" als de gronden alle van dezelfde soort zijn; dat wil zeggen, wat ligging, vruchtbaarheid en bevloeibaarheid «betreft, alle van gelijke waarde zijn. Is dit niet het geval, dan zijn de aandeelen ook niet gelijk en wordt bijv: in dat geval een vruchtbaar van voldoend water voorzien stuk grond van bijv : 1 bahoe, gelijkgesteld met Htf bahoe van mindere vruchtbaarsheid en mindere bevloeibaarheid.

Sluiten