Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „orang tani" weet hier zeer juist den grenslijn te nekken en de verdeeling heeft aldus in algemeen overleg plaats, vrijwel tot ieders tevredenheid.

De eerste wijze van verdeeling wordt genoemd verdeeling volgens „nommer oeroet," de tweede wijze van verdeeling, verdeeling volgens „nommer tembok."

Om nu op het door' mij aangehaalde voorbeeld in mijn artikel „theorie en practijk" terug te komen ; heeft men dus bijv: een complex van 60 bahoes, behoorende aan 60 aandeelhebbers, dan is ieders aandeel 1 bahoe, volgens het verdeelings systeem van „nommer oeroet," wat bij de verdeeling van communaal bezeten grond, ingebracht voor verhuur, steeds toegepast wordt, om reden de grondhuur ook berekend wordt per bahoe. Zijn de in te huren gronden algemeen van slechte kwaliteit, dan geeft dit wel eens aanleiding tot vermindering van den huurprijs; maar als regel is dit niet eens overal het geval. Men betaalt meestal uniforme grondhuur, maar gooit in de eenen tuin maar wat meer mest dan in den anderen, '/.t van het complex omvat dus 20 bahoe, de rest of 40 bahoe, gelijkelijk verdeeld onder allen, geeft 2/3 bahoe per man. — Hij deze verdeeling van het restant, kan de bevolking natuurlijk geheel in overeenstemming met bestaand gebruik ter plaatse, verder verdeeling toepassen volgens „nommer oeroet" of volgens „nommer tembok" systeem. Stel nu dat het % of 20 bahoe verhuurd wordt voor f 40.— de bahoe; dus voor een totaal bedrag van f 800.— dan kan ook al dadelijk deze f 800.— g e 1 ij k e 1 ij k verdeeld worden onder de 60 aandeelhebbers.

De verdeeling van de resteerende grond onder de deelhebbers, na aftrek van den verhuurden grond; zoowel als dè verdeeling van het ontvangen bedrag aan huursom onder elkander, is dus zoo eenvoudig mogelijk en sluit alle kwesties uit.

De heer de Graaff kan zulks blijkbaar niet erkennen en zegt „dat hierdoor den geheelen agrarischen toestand omver wordt „gestooten en wellicTit van oudsher door den „Inlander bezeten gronden, hem zullen wor„den ontnomen, en aan iederen gogol een over „de 3 fabrieksarealen verbrokkeld nieuw „aandeel zal moeten worden toegewezen."

Sluiten