Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik de overtuiging, dat de grondhuurordonnantie onbruikbaar was; „kunstmatig in het leven zou moeten worden gehouden" zooals de heer Castens zeer terecht heeft gezegd. Wanneer men als jeugdig ambtenaar van een dicht bij de Regeering staand persoon een dergelijk oordeel krijgt te hooren, schrikt dit af; zoodat ik ten slotte, zooals reeds gezegd, maar geluisterd heb naar raadgevingen van oudere collegas, om te „z w ij g e n". Bovendien zou het ook eenvoudig niet geduld zijn geworden, dat een Controleur openlijk in debat trad met den a.s. Adjunct - Directeur van het Departement, later Directeur van het Departement en daarna Regeeringscommissaris.

Niettemin, ondanks persoonlijke teleurstelling, bleef ik de overtuiging mededragen, dat de bureaucratie het aan het verkeerde eind had en de ordonnantie tot onmogelijke toestanden en verhoudingen aanleiding zou geven. De latere jaren hebben dan ook mijn zienswijze niet gelogenstraft; en steeds meer en duidelijk doen blijken, dat en verhuurder en huurder beiden, de dupe zijn geworden van het bureaucratisch vernuft en ten slotte de schaduwzijde van een en ander op de Regeering, die volgens mijn vaste overtuiging, inderdaad alleen het goede wil, moest neervallen.

De onlusten te Qedangen voorgevallen, spreken tegen de grondhuurordonnantie; van officieele zijde is zulks wel tegengesproken, maar zij'die de toestanden aldaar door en door van nabij kennen, zullen anders verklaren. Ook hier is de Regeering m. i. misleid geworden door de bureaucratie. De actie van de Sarikat Islam, gevoerd tegen het B. B., vindt verklaring in het feit, 'dat de ambtenaren van het B. B., in de eerste plaats uitvoerders zijn van de regelingen ontworpen door de bureaucratie ; ook al strijden deze regelingen geheel en al met hun overtuiging en met hun inzichten; zij zijn nu eenmaal ambtenaar, hebben in het gareel mede te loopen. Onder leiding en voorlichting van S. t. leiders heeft de bevolking zich thans aaneengesloten, neemt zelfs meermalen stelling tegenover haar desahoofden, haar eigen hoofden, rechtstreeks voortgekomen en gekozen uit het volk; in welke hoofden zij thans nog slechts ziet, de uitvoerders van voor haar onbegrijpelijke voorschriften en regelingen, gedecreteerd door de bureaucratie. Algemeen wordt het Europeesch

Sluiten