Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel als Inlandsen Bestuur door de S. 1. uitgeschakeld en wordt, met voorbijgang van dat Bestuur, gevraagd om meerderen steun en rechtszekerheid ; daar het vertrouwen in ambtenaren en hoofden is geschokt en verdwenen. Met den alom zich ook in andere landen openbarenden demokratischen tijdgeest, alsmede met den ook in andere Oostersche landen oplevenden wensch tot evolutie, houden deze verschijnselen zeker wel eenig verband ; in mijn oogen moeten zij echter niet uitsluitend als gevolg daarvan worden aangemerkt. Hoogstens kan hierbij slechts van een stimulans sprake zijn,- en wel enkel, voor zooveel betreft het hooger intellectueel ontwikkelde gedeelte van het volk, nimmer voor de groote massa; in het allerminst voor den onontwikkelden eenvoudigen „tani" inde desa. Er wordt op dit gebied den 1 a a t s t e n t ij d, veel te veel gegeneraliseerd, met direct nadeelig gevolg voor den door de Regeering in te slane koers.

De groote oorzaak dezer verschijnselen is en blijft „ontevredenheid" als gevolg van regelingen getroffen door en als gevolg van het regeeren en drijven van de bureaucratie.

Het Civiel bestuur, dat het hoogste in den Lande moet zijn, is door haar zooals ik reeds zeide, systematisch gedegradeerd, naar beneden gesleurd en van den hoogste tot den laagste daarbij dienende ambtenaar vervormd tot commiezen, die dag en nacht aan hun schrijftafel gebonden zijn. Jonge onervaren controleurs, die zich nog slechts zeer gebrekkig, of in het geheel nog niet in de lands aal kunnen uitdrukken, met nog geen 3 jarigen diensttij.1, worden tegenwoordig reeds geroepen om op te treden als waarnemend Assistent-Resident, bij ontstentenis van den titularis; aan controleurs met 2 jarigen diensttijd wordt het Bestuur van een eigen zelfstandige Controle-afdeeling toevenrouwd!

Vermeent de bureaucratie, dat er tusschen dergel ij ke jonge ambtenaren, en oudgediende Inlandsche Ambtenaren, Regente n, inderdaad samenwerking mogelijk is?

Men durft niet spreken, uit vrees voor misnoegen van zijn „chefs", hoe jong en onervaren deze ook zijn of ziet er een-

Sluiten