Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„s c h a p p e n." Ook ik bezit een dergelijk certificaat en stel dit hooger, dan het te kwader ure door mij behaalde' „groot ambtenaars-diploma", noodzakelijk gevolgd door het z.g. „kleinnotaris-diploma." Hoe heb ik dit certificaat van karaktereigenschappen kunnen bemachtigen? Wel, eenvoudig; om reden ik een gewetenloos chef, een Assistent-Resident, alsmede een leugenachtig Resident heb ontmaskerd.

In het Bataviaasch Nieuwsblad 2e editie van Dinsdag 13 Augustus j i. lees ik onder het hoofdstuk „De onlusten in het Koetoardjosche."

„Er is nog een reden waarom de bevolking in liet Koetoardjosche „zich fier gevoelt. In de dessa Panoelaran heeft 2 maanden' „geleden, volgens de Oetoesan Hindia het desahoofd gronden „aan de bevolking toebehoorende aan de Suikerfabiek Remboen „verkocht, zonder toestemming of voorkennis der „rechthebbenden. Deze weigerden daarop hun gronden „aan de fabrieksgecommiteerden af te staan. Deze haalden den „loerah er bij, die met getrokken kris de lieden trachtte „te dwingen om te berusten Deze lieten zich echter niet „bang maken en drongen naar voren, waarop het desahoofd „vluchtte en zich in zijn huis opsloot. Den volgenden dag „deed hij zijn beklag bij den Wedana. De desa-bevolking voor „dezen ambtenaar opgeroepen, ei>chte bestraffing van het desahoofd. Den daarop volgenden dag kwam de Controleur onderhoek doen en weer eischten de desalieden dringender nog dan „den vorigen dag bestraffing van het schuldige hoofd, ondanks „berisping door den Controleur (?) De toezegging, dat zij hun „gronden zouden terugkrijgen bracht hen evenmin van hun eisch „af. De Controleur werd boos, liet 2 der woordvoerders in de „gevangenis opsluiten.

(Een „Controleur" heeft n.b.m. daartoe geen bevoegdheid t.IJ.)

„De menigte trachtte toen de gevangenis te beklimmen. En „de Controleur moest vluchten in zijn auto. „Grooter inoreele overwinning was niet den k„baa r. En die triomf leeft nu nog in die „streek." (Ik spatieer t. B.)

Sluiten