Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziedaar de mededeelingen uit het Bataviasch Nieuwsblad.

Dit voorval zou hebben plaats gehad, 2 maanden vóór de in het begin van Augustus j.1. in die desa uitgebroken onlusten, waarbij zelfs een Inlandsen ambtenaar en 2 desahoofden gewond werden; ook de Regent werd b e 1 e ed i g d (zie Bataviaasch Nieuwsblad 2e editie van 10 Augustus j. 1.), ook 'de Controleur werd toen beleedigd (zie Bataviaasch Nieuwsblad 3e editie van 10 Augustus j.1.), zoodat ten slotte 60 bajonetten benoodigd waren om orde en rust te herstellen !

Bij het lezen van dergelijke berichten kan ik een gevoel van grooten spijt niet onderdrukken, spijt over het feit, dat dergelijke toestanden eenvoudig tegenwoordig op Java bestaanbaar zijn. Een Controleur, die beleedigd wordt door de bevolking en vluchten moet in een auto; een Regent, die beleedigd wordt! Niet als uitvloeisel van eene spontane oplaaïng van godsdienstwaanzin, na plaats gehad hebbend drijven van een of anderen ontoerekenbaren fanatieken godsdienstgoeroe — gevallen welke zooveel zijn voorgekomen en steeds kunnen voorkomen onder een slap Bestuur; waaraan echter inderdaad meestal alleen plaatselijke beteekenis mag worden toegekend <n welke beteekenis intusschen natuurlijk ook geenszins weder mag worden onderschat! — ; maar hier een inderdaad algemeen solidair verzet tegen desahoofd, tegen Europeesch en Inlandsch Bestuur! Quo vadis !

Ik vraag mij af en ik spreek hier uit volle innerlijke overtuiging, gebaseerd op een 25 jarigen ervaring bij het B. B.; ik vraag mij af, hoe is het mogelijk, een Regent op Java beleedigd door de bevolking? Heeft het gezag, dat eenmaal uitging van den vader van den tegenwoordigen Regent aldaar, den bekenden pangéran van Koeto. rdjo, dan geheel afgedaan? Zoo iets is niet denkbaar! Heeft de tegenwoordige Regent dan in het geheel geen overwicht?! Heeft ook een Controleur geen overwicht meer door zijn optreden, is hij niet in staat om in de landstaal, i.c. Javaansch, hier zoo indrukwekkend met het woord op te treden, dat men hem aanhoort, hem begrijpt, en ten slotte gehoorzaamd? Waarlijk de Javaansche landbouwer is geen anarchist, is geen „bolshevik", noch beroepsmoordenaar, zooals

Sluiten