Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bevolking van Koetoardjo en Keboemen is mij bekend; las'ig is deze volstrekt niet, de bevolking van de oude „Montjo Negoro" is zelfs veel volgzamer dan bijv: het volk in Kediri. Wel treft men in die streken veel aan de z. g. „procureur bamboe" de vrees van desahoofden en Inlandsche ambtena>en, omdat zij veelal in anonieme geschriften, de fouten van laatstgenoemden bij de Regeering voorbrengen, veelal ook in „troebel water visschen."

Dat er in Koetoardjo iets hapert, is zeker! Dat hiernaar een gestreng onderzoek moge worden gedaan; niet echter door een bureaucraat, zooals indertijd is geschied bij het onderzoek van de onlus'en te Qedangan, maar door een oud Bestuursambtenaar, die het Javaansch verstaat en spreekt als zijn eigen taal en die daarbij niet aan den leiband van anderen loopt!

In de Preanger Bode van 24 Augustus j. 1 ochtend editie komt voor het volgend artikel, getiteld: „de aanslag op de s.f. „de Maas." „Omtrent dezen aanslag, den lezer uit onze telegrammen „bekend, lezen wij in het Foerabajasch Handelsblad : „Gisterenmorgen, nadat wij juist den aanslag in het Kedirische hadden „eehad tegen den employé van de H. V. A. die in het belang „zijner onderneming eens meende te moeten gaan speuren, waar „de wagen — wat zeg ik — de treinlaiingen cassave opgeborgen „worden, die wekelijks door den Inlander gestolen worden, „zonder dat het Nederlandsen Indisch Gouvernement ook maar „het minst bij machte is dit te verhinderen, kregen wij een „telegrafisch bericht, dat de le geëmployeerde der s. f. „dè Maas" „wier gronden om en bij de kotta Besoeki liggen, door een „Inlander, ter zake .van een grondhuur kwestie" — (spatieeting is van mij t. B.) — „was aangevallen en levensgevaarlijk verwond. Dat gaat een gangetje tegenwoordig, was „onze eerste gedachte en aangezien wij van geen gangetjes houden, „wanneer die gebezigd worden om de maatschappij te ontwrichten, „besloten wij zelf ter plaatse een onderzoek in te stellen, waartoe „wij ons per auto naar Besoeki begaven.

„Wij wenschen, vóór wij de resultaten van dat onderzoek „mededeelen, eerst een opmerking neer te schrijvèn, welke wij „maakten op het traject Probolinggo-Besoeki. Deze was, dat ;de arits (grasmessen) welke de Inlanders gewoon zijn bij zich

Sluiten