Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_,,te dragen, bij eiken paal dien men verder komt tusschen -„die 2 plaatsen, 1 c. M. langer en 1 m. M. breeder „worden. In het Probolinggosche ter lengte van 4 d.M. ongeveer, „krijgen deze vooral na het passeeren der fabriek Phaeton een -„lengte, die er de vechtwaarde van een klewang aan verleent, „terwijl de vorm, de z.g. „boeloeh ajam" er een geducht wapen, „half slag — half steekwapen van maakt. Wij hoorden te Besoeki, „dat ofschoon het dragen van zulke gevaarlijke wapens feitelijk „niet veroorloofd is, men dit oogluikend toestaat omdat zulk een „wapen absoluut noodzakelijk schijnt, om den eenen Inlander „tegen de moord- of roofzuchtige grillen van den anderen te „beschermen.

„In Atjeh, een land, waar wij een 15-tal jaren geleden den „oorlogstoestand nog hadden, is het loopen met klewang of „rentjong verboden, en wanneer het grasmes daar — waarvoor „altijd neiging bestaat — klewangachtige dimensies aanneemt, „dan worden de heeren, die zich die weelde meenen te mogen „veroorloven, beboet, terwijl hun wapen wordt verbeurd verklaard.

„In Besoeki echter kan men tot zulk een maatregel niet overgaan, omdat de veiligheid van persoon en goed daar zoodanig „is dat het ontnemen van een wapen aan den Inlander gelijk staat „met een hem overleveren aan de willekeur van een wat brutaler ^aangelegd heerschap.

„Wat het steeds bij de hand hebben van een deugdelijk blank „wapen beteekent, getuigt wel het volgende. De dokter van „Sitoebondo, liet ruim een jaar geleden 300 gedrukte formulieren „maken voor het schouwen van in den strijd van bruin tegen „bruin gevallen of gewonde menschen. Dat aantal formul eren „is thans op en vereischt dringend aanvulling. Wij geven deze „bijzonderheden, om het volkje te typeeren, waarmede men op „de S f. de Maas en op andere Besoekisch fabrieken te doen „heeft". (M. i. alles een gevolg van de ontwrichting van het Bestuur, anders niet, de Madoerees alsmede de Javaan Madoerees is even handelbaar en volgzaam als de Javaan van Midden Java, is evenmin „beroepsmoordenaar" als deze, mits men hem maar redelijk behandelt en hij U begrijpt t. B.) „Thans ter zake."

„De le geëmployeerde Boer, in het begin van dit jaar werkzaam gesteld op de S. f. de Maas, gelastte eenige dagert

Sluiten