Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„geleden de openmaking van een stuk grond,, „behoorende in een grondhuurcontract en „waarvan de grenzen nauwkeurig bepaald, „en door registratie vastgesteld waren" (spatieering is van mij t. B) „De Inlander Pa Tahah van de desa Djer.it wetan beweerde dat dit stuk „niet „aan de fabriek verhuurd was en wenschte „daarom niet, dat het opengemaakt werd" (spatieering is van mij t. B.) Nadat de administrateur en de le „geëmployeerde nog eens nauwkeurig hadden nagegaan, of er „misschien eene vergissing hunnerzijds kon zijn en gebleken was,, „dat dit niet het geval was, gaf de heer Boer aan den mandoer „last tot geulen. Deze kwam spoedig terug en meldde dat Pa „Tahah zich verzette. Boer zei toen, (j. 1. Maandag) dat den volgenden middag 10 koelies met een gecommiteerde en een „mandoer naar het stuk grond zouden gaan en dit openmaken. Hij „zelf zou om 3 uur ook ter plaatse zijn. Boer kwam op het „bepaalde uur aan en zag kort daarop Pa Tahah aankomen met „een volgeling achter zich, beiden gewapend met een blank wapen. „Dat van Pa Tahah had een groote lengte en werd gedragen met „het lemmet langs den voorarm. Toen Pa Tahah zag, dat een der „koelies aan het openmaken van den grond was, gaf hij hem „een klap met de hand. De heer Boer ging op hem toe en merkte „op, dat hij daar iets onwettigs deed en dat hij daarover een „klacht zou indienen. Op dat moment vatte Pa Tahah het mes in „de hand en nam hij een dreigende houding aan tegen Boer. „De heer Boer, die terecht Pa Tahah vóór wenschte te zijn, wan„neer het op slaan aan kwam, hief daarop zijn stok op en. „deed een slag naar den brutalen Inlander, die echter terug, „sprong en den slag op den arm of schouder opving. Het volgende oogenblik had de heer Boer een houw in zijn linkerzijde „beet, ter breedte van 17 c. M., waardoor alle ingewanden te „voorschijn kwamen.

„Hierop ontstond een worsteling en omdat het terrein oneffen* „was, (Boer stond in een goot) vielen beiden. Gedurende zijn val „had de heer Boer, het mes vastgegrepen bij den greep. Op den „grondliggende, hoorde hij een tweeden slag suizen, die blijkbaar „miste, terwijl hij terstond daarop een houw kreeg in het linker.

Sluiten