Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„schouderblad, 10 cM. breed hij 3 a 4 cM. diep. „De h er „Boer vermoed, dat die door den volgeling gegeven werd. „Behalve deze 2 wonden bleek later nog, dat hij een houw „onder den linkerarm had, breed 5 c M. en diep 3 c M. terwijl „uit zijn linker elleboog een lap vleesch weggelagen was.

„Vermoedelijk isditreeds bij den eersten houw geschied en heeftde „heer Boer zijn linkerarm afwerend vooruitgestrekt, waardoor „die houw, alvorens in zijn zijde terecht te komen met het reeds „genoemde gevolg, langs den linkerarm is gegleden.

„Inmiddels waren de mandoers en koelies weggeloopen en „lieten z>\ hun meester in zijn moeilijke positie, worstelende „met 2 aanranders. Met 2, want de heer Boer kreeg ook den „volgeling te pakken. Kort daarop kwamen van de andere zijde „4 Inlanders, die blijkbaar meenden, dat het nu genoeg was en „die daarom den heer Boer van zijn aanranders bevrijdden. Zij „namen daarbij Pa Tahah's mes mede, dat Boer eerst had vastgehouden, maar later op den grond had laten vallen. Boer stond „toen op en liep met zijn ingewanden in de hand nog een paar „honderd Meter verder met het doel zijn auto te bereiken die „ongeveer 1 paal verder stond. Flauw van pijn en bloedverlies viel „hij neer in een djagoengveld. In no time stonden 50 of 60 „inlanders om hem heen, „die moppen tapten" opzijn toestand en „razend veel pleizier hadden, aan zijn verzoek om hem wat water „of een kelappa te brengen — men weet welk een behoefte een „gewonde daaraan heeft — werd door de beesten niet voldaan „en op zijn verzoek om hem naar huis te dragen werd geantwoord :

„Gij zijt niet van onze bangsa".

„Wij mogen niet aan U komen voor de politie er is". • Een „mandoer van den heer Westhoff, die volgens den Controleur „zeer goed met het volk kon omspringen en bij wien volgens „dien Controleur dan ook niet zoo iets gebeurd zou zijn — hier „lach ik even grimmig, want of 't toeval 't wil, daar komt juist „mijn redacteur mij mededeelen, dat er een telegram, is gekomen, „waarin vermeld staat, dat ook op den heer Westhoff een ver„geefsche moordaanslag is gepleegd — ik zeg een mandoer van „den heer Westhoff kwam toen aan met eenige koeliesomden „héér Boer naar huis te brengen; terwijl te zelfder tijd een „politie-oppas op het terrein kwam. Om 4 uur 45 — het drama

Sluiten