Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„had zich afgespee'd om 3 uur — kwam de gecommiteerde, die bij „den aanslag was tegenwoordig geweest, den administrateur van „de Maas" berichten, dat de heer Boer was aangevallen door „Pa Tahah en vermoedelijk een wond aan zijn arm had. Hij was „zelf weggeloopen met de anderen omdat hij bang was voor Pa „Tahah. Wij maken hierbij attent op het feit dat de plaats van „het gebeurde hoogstens 25 minuten loopens van de fabriek was „en dat de gecommiteerde er bijna l1? uur over heeft gedaan, „om de administrateur in kennis van het gebeurde te stellen.

„Deze ging terstond den Controleur en Dokter Djawa halen „met zijn auto. Onderweg kwam men den op een stoel gedragen „gewonde tegen. De Dokter Djawa legde onmiddelijk het eerste „verband. Om 7 uur kwam de Dokter van Sitoebondo (de heer „V. d. Hoog) die n. b. om 4 uur op de fabriek was geweest en „die dus toen reeds daar bereikt had kunnen worden, wanneer „de mandoers terstond het gebeurde aan de fabriek gemeld „hadden. Deze bracht de darmen naar binnen na den patiënt „onder sterke narcose te hebben gebracht en hechtte de wonde. „Ofschoon de heer Boer dezen nacht koortsvrij was, kwam de „wondkoorts dezen morgen opzetten en constateerde de dokter, „zooals hij reeds vermoed had dat komen zou: buikvliesont„steking. Ofschoon de heer Boer steeds bij kennis is, moet zijn „toestand door deze complicatie zorgwekkend genoemd worden, „(zie ook hierachter bijlage 9.)

Naast dezen moordaanslag wensch ik ook nog even de aandacht te vestigen op het artikel „Sarikat Islam varia" voorkomende in het 2e blad van het Bataviaasch Nieuwsblad van 7 Januari 1918.

In dit artikel komt o. m. het volgende voor:

„Zooals de Suikerindustrie nu werkt, veroorzaakt zij verarming „der bevolking" betoogde Tjokroaminoto op het 2e nationale „congres. Op dezen dag van Hassan Hoessein, gevallen voorde „heerlijke zaak van den Islam, aldus de Oetoesan Hindiavan 16 „November „zweren wij te strijden voor de waarheid en onze „rechten. Ons leven zelfs hebben wij daarvoor veil. Wij roepen „tot de Regeering: „Hoor de weeklachten van de bevolking in „Kediri"! De Regeéring is verantwoordelijk voor het wel en wee „der bevolking". Weet de regeering niet, dat de bevolking van de

Sluiten