Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„afdeeling Kediri a 1 haar sawahs en tegallans heeft zien overgaan Jn de handen der suikerfabrikanten en dat zij geheel afhankelijk is geworden van het kapitalisme?"

(Hier valt te constateeren, dat „de Islam" er reeds bij wordt gehaald. Onomwonden, openlijk, ook al heeft de Islam zelf niets met de zaak waarover het gaat, te maken. Ik noem dit reeds eene uiting van „fanatisme".

Het fanatisme „speelt een groote rol" in de oorlogen die ook in N. 1. hebben gewoed.

Zeer terecht zegt Kapitein Schoemaker : „en heeft eenmaal de „medeslepende bedwelmende invloed ingewerkt, dan verandert "„het geheele wezen van den inlander, zooals den strijd tegen de kadris op Sumatra, en vooral de Java-oorlog heeft aangetoond, Iwaar het fanatisme zelfs den onderdanigen en zachtaardigen Javaan maakte tot een dapper, volhardend rebel en wreedaard", t. B.)-

Het artikel vervolgt verder:

„Den 6en December schreef de Oetoesan Hindia: „In de desa „Koewarisan (Keboemen) wonen 2 Inlanders, wier sawahs en Itegals door ten suikerfabriek te koop gevraagd zijn voor f2 per ^vierkante Roe voor het aanleggen van een decauvillebaan. De "desa lieden bedongen evenwel f 7.50 per vierkante Roe sawah en J 5 per vierkante Roe tegalgrond. Het schijnt dat de fabriek "last heeft gegeven aanhaar slaven, die Europeesch „en Inlandsch b e s t u u r sam b t e n aa r z ij n, (spatieenng i"s van mij t. B.) de bezitters van die gronden „te b e w e r k e n''

in het voordeel van de fabriek. In de maanden Maart, April en ".November van dit jaar hebben deze 2 desalieden allerlei onaangenaams ondervonden ten gevolge van deze machinatiën."

In de Preanger Bode van 6 September j. 1. lees ik onder het hoofd „Telegrammen" „Onveilig Kediri," geseind Soerabaja

5 September. Op de suikerfabriek Garoem had gisteren de "honderdste rietbrand plaats. Het totaal verbrand oppervlak "bedraagt 180 bahoe. Vier groepen van ieder 20 militairen "doorkruisen de desa Sambi en omgeving, in het Kedinsche in "verband met gesignaleerde onveiligheid van persoon en goed. "Blijkens telegram van de Preanger Bode van 17 September, zou

"volgens bericht van de Nieuwe Soerabaja Courant op 18

Sluiten