Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„September wederom een compagnie van het 13e bataljon naar „Kediri vertrekken!!

Het geval in de desa Panoelaran (Koetoardjo) hiervoren vermeld, zoomede de moordaanslagen en de wrijvingen met de bevolking in de Residenties Kediri en Besoeki, vermeld door de Preangerbode, hebben weder aangetoond, tot welke excessen de grondhuurondonnantie aanleiding heeft gegeven en nog aanleiding zal geven.

In verband met het voorgevallene in het Koetoardjosche, waarbij gemeld werd, dat de controleur van Koetoardjo in een auto vluchtte, wil ik hier nog terloops even wijzen op een andere m. i. groote fout van de bureaucratie nl. de instelling van de z. g.

„Autoregeling". Een automobiel kan in zekere gevallen een prachtig vervoermiddel zijn voor een Resident, voor een AssistentResident, voor een Regent, voor inspecteerende en rondreizende ambtenaren, nief echter voor een Controleur, nog veel minder voor een adspirant-Controleur. Zij moeten niet overal doorvliegen, zq moeten liefst te paard, zelfs te voet Hitgaan, zooals de ambtenaren van de oude garde het eertijds allen deden. Op die wijze komt men inderdaad in aanraking met de bevolking, men is dan wel verplicht ook eens in de desa te overnachten, leert zeden en gewoonten der bevolking van n a b ij kennen, krijgt een degelijken blik op desa-toestanden en op het interne desaleven, leert de taal spreken, ziet nooden en behoeften van de bevolking van n a b ij. Alleen op die wijze kan een medevoelen, een medeleven met de bevolking, kan liefde voor haar worden geboren. Niet middels het doorvliegen met een 60 K. M. vaart van de hoofdwegen zijner afdeeling, daarbij getooid met dienstpet» en orchideebloem (!) in het knoopsgat. Jonge ambtenaren, die aldus hun dienstwerk verrichten, kunnen nimmer goede controleurs worden.

Een ander geval, dat mij mede bijzonder heeft getroffen, wet is waar geheel buiten de werkingspheer gelegen van de grondhuurordonnantie, maar niettemen hier vermeldenswaardig, omdat er weder uit blijkt, hoe het B. B. ontwricht is; is het geval vermeld in het artikel „Ergerlijk machtsmisbruik" opgenomen in het Bataviaasch Nieuwsblad 2e blad van 21 Augustus-

Sluiten