Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j.1. In dit artikel wordt zoo goed alsmet naam en toenaam vermeld, dat de Assistent-Resident van Wonosobo, zich aan „verregaand machtsmisbruik" heeft schuldig gemaakt, onder bekendstelling van de daarop betrekking hebbende feiten.

Die feiten zouden zich gedragen hebben al volgt: De AssistentResident deed de loerahs der desa's alwaar achterstalligen woonden — nl: achterstallig in afbetaling van schulden aan de Afdeelingsbank — oproepen, en in de gevangenis opsluiten, met mededeeling, dat zij er net zoo lang zouden blijven, tot het bedrag der achterstand in hun desa was aangezuiverd. De loerah van Bedji, bevond zich aldus in Juli j. 1. reeds 5 maanden in hechtenis. Nogmaals vraag ik: Quo vadis?

De kennisneming ook van dergelijke mededeelingen in de dagbladen, stemt mij diep bedroefd: het is hier het B.B. dat openlijk aan de kaak wordt gesteld. Tot mijn spijt kan ik de ware toedracht van de zaak niet beoordeelen, evenmin kan ik hier een oordeel uitspreken, in hoeverre al dan niet een dergelijke maatregel door den Assistent-Resident toegepast, urgent moest worden geacht, c. q. verdedigd zal kunnen worden.

Dat er desahoofden zijn, die in verband met door hen gepleegde knoeierijen met bankgelden, ten slotte dubbel en dwars verdienen, achter slot en grendel een plaats te vinden, ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Ik heb ook in mijn loopbaan vele van die heeren ter zake moeten laten achtervolgen en aan de Justitie moeten overleveren.

Niettemin moet ik hier ook verklaren, dat ik het menigmaal met tegenzin heb gedaan, omdat ik de volle overtuiging had, dat flinke, in den dienst vergrijsde en eertijds bruikbare desahoofden, ten slotte, door omstandigheden, de dupe werden van een averechts verkeerde uitvoering van een in de grondslagen weder zeer bruikbaar stelsel, n. 1.: van het z. g. „goedkoop crediet verleenen aan den Inlander", welk stelsel, door inmenging van de bureaucratie, in den aanvang in werking werd gebracht met onvoldoende Regeeringshulp; met. de hoop te zullen uitgroeien tot volksinstelling, gebaseerd op coöperatieven grondslag.

Een .rente, als gevolg daarvan thans nog varieerende van 12 tot 24%; kan niet bepaald „goedkoop" genoemd worden.

Sluiten