Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een der „publicaties van de Centrale Kas voor belanghebbenden en belangstellenden in het Volkscredietwezen", ik meen verschenen in het laatst van 1917, wordt eene verhooging van de rentenvoet verdedigd met deze woorden: „Er zijn er, die „toepassing van een dergelijken economischen stelregel afkeuren „zoodra de credietnemers Inlanders zijn. Misplaatste philantropie „en allerminst in het waarachtig belang van de opvoeding des „volks." Met „stelregel" bedoelt de schrijver van genoemde publicatie hier, eene verhooging van de rentevoet, gemotiveerd door meerdere onkosten van het bankbedrijf, door uitbreiding van controle, enz.

Ja, „de opvoeding des volks" een beroep daarop, doet hier in mijn oogen de deur toe; die opvoeding is nog al in goede handen bij de heeren van de bureaucratie; vooral in handen van z.g. „Specialiteiten". Philantropie kennen zij alleen, als het hun eigen belang betreft.

De Inlander kan tegenwoordig bij zeer veel Chineezen geld leenen tegen 12°/o rente (niet bij beunhazen in het vak), maar bij gefortuneerde Chineezen die nog steeds er hun werk van maken, om geld uit te zetten. Het goedkoope volkscrediet offreert het voor 12 tot 24%. Het „goedkoope crediet" in theorie, komt ten slotte als gevolg van inmenging van de alwijze bureaucratie hierop neer:

1. De inlander moet zijn bezittingen in pand geven, de taxatie dezer panden geschiedt thans ver beneden de werkelijke waarde, ter wille van het risico van het bankbedrijf.

2. de inlander moet daarbij betalen:

a. de 6 % door de banken zelf te betalen aan deposito-houders.

b. de administratiekosten van het ten zijnen behoeve opgenomen geld en van het aan hem gegeven crediet.

c. het geheele bankbeheer, waarbij administrateurs in den regel tegenwoordig bezoldigd worden met veel te hooge salarissen en het ondergeschikt personeel daarentegen veel te weinig betaling heeft.

d. de controle van de Centrale Kas, die niet goedkoop is.

3. verder moet de Inlander het risico dragen van alle slechte betalers.

Sluiten