Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persoonlijk de dupe ben geworden van het drijven van de bureaucratie. In dit verband heb ik dan ook niet willen nalaten, omwaar bij dat schrijven, onwillekeurig andere aangelegenheden dan de grondhuurkwestie aan mijn geest voorbijtrokken, ook deze hier te boek te stellen, gedachtig aan de diepe beteekenis en waarheid, door ten Cate neergelegd in het gezegde; dat zoo goeti als „zwijgen" goud kan zijn, door „zwijgen" goud ook kan verworden tot „lood".

Oprechte toewijding en hard werken ten slotte negatief beloond te zien, maakt bitter; geringschatting te oogsten, waar appreciatie paste, eveneens. Een gunstig oordeel van drie van de vier Residenten, onder wien ik het laatst diende, heeft mij niet voor een ontijdige pensionneering op het minimum pensioen, berekend over het aanvangstraktement volgens de oude salarisregeling, kunnen behoeden. (') Een laffe laaghartige aanklacht van een onwaardig individu, die zich op zijn manier meende op mij te moeten wreken, om reden hij wegens < nkunde en ongeschiktheid was ontslagen, weegt bij de bureaucratie ten slotte zwaarder, dan een geheele carrière van een Assistent-Resident, die zelfs ook door zijn laatsten Chef gunstig werd beoordeeld. Het schijnt dat zelfs aan het oordeel van Residenten geen waarde meer wordt gehecht!!! Volledigheidshalve moet ik hieraan nog toevoegen het volgende: De aanklacht bestond in het voorbrengen van tendentieus verdraaide feiten, in de Sociëteit voorgevallen, onder een, zeer intiem met elkaar omgaand clubje van jongelui, dat tot ver na middernacht was blijven „plakken"; feiten die au fond niets meer te beteekenen hadden, dan flauwe studentengrappen, waaraan de meeste studenten in hun jeugd hebben medegedaan. Van deze feiten ben ik, door mijn toevallige aanwezigheid getuige geweest. Ik had moeten weggaan en niet mogen blijven ! Ook een hoofdambte(■) Eene pensioeneering die, in flagranten strijd moet worden geacht met de door de Regeering erkende beginselen, neergelegd in de zeer geheime Ctrqnlaire van den Directeur van B. B. van 10 Juni 1916 No.34l/C I, welke Circulaire aan alle Assistenten-Resident ter kennisneming is toegezonden geworden.

De Redering wikt, de sympathie of antipathie van de bureaucratie beschikt! Hooger beroep is nutteloos, men komt daarbij toch steeds weder terecht in handen van dezelfde bureaucratie!

Sluiten