Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar was daarvan getuige, noch hij, noch ik, hebben in die feiten datgene gezien, wat er door den aanklager van gemaakt en gezegd is.

Deze feiten hadden daarbij bovendien met den dienst niets uit te staan.

De bureaucratie gelieve eens een kijkje te nemen in andere Sociëteiten in het binnenland en ook op de groote hoofdplaatsen, ik heb ook daar wel eens dolle dingen gezien. Daarbij ben ik van nature geen kniesoor en heb ik steeds de zon in het water kunnen zien schijnen! Voor de bureaucratie was echter de aanklacht een heerlijk kluifje, gewichtig genoeg om een Assistent-Resident „af te maken", zelfs tegen het advies i n van den Resident.

Wie zal hier de juiste waarde van een dergelijke aanklacht nu kunnen beoordeelen, de Resident, die zelfs personen en getuigen ter zake hoorde, of de heeren achter hun schrijftafel, die alleen bij het papier van den aanklager zweren!

Ten slotte moet ik er nog bijvoegen, dat bedoelde aanklager een „protégétje" was van een der „Specialiteiten" van de bureaucratie, en dat deze specialiteit, — die bovendien door zijn betrekking ook in het geheel niet geroepen was, om in personeele aangelegenheden het B. B. rakende, ook maar «enigszins zijn neus te steken — de groote loffelijke verdienste had, de aanklacht persoonlijk aan den Resident te overhandigen; na nog geen uur te voren, zeer gemoedelijk met mij op mijn bureau te hebben zitten praten, zonder ook 'maar één woord over die aanklacht te reppen! Schooner blik in zijn karakter, kan niet gegeven worden! „Judassen", loopen eronder de menschen helaas nog zeer veel rond.

Ziedaar het werk van bureaucratische duisterlingen, aldus de toepassing der ethische moraal.

Ethica, aldus de verkrachting uwer schoone beginselen, hier bestaanbaar ! Walg ! Walg hier dan van u zelf, gij die v o o rgeeft aanhangers te zijn van die leer!

Het Bestuur is sinds jaren gedegradeerd, vooral door aanstelling van outsiders als chef van hun Departement.

Ik denk hierbij ook weder aan de door mij in den loop van dit schrijven reeds genoemden P. die in het Scerabajasch Han-

Sluiten