Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In de meeste gevallen toch, hebben de hee,,ren bureauambtenaren, die van tijd tot tijd hun „kantoor verlaten, om het terrein der pract ij k „te naderen, een r*eeds voorop gezette meening, „die gegrond op studie van papieren, eenvou„dig niet weg te praten valt door den particulier". (Ik voeg hier aantoe — evenmin valt weg te praten door den bestuursambtenaar van de practijk. — Spatieering is mede van mij, t. B).

„Aangezien zij het gezag vertegenwoordigen — althans zich ver„beelden in dergelijke gevallen op te moeten treden als aangewezen Regeeringsambtenaren, die het weten — zonder de practijk „ie hebben beoefend — baten de tegenwerpingen der particulieren „slechts weinig en zoo zij al worden opgeteekend, worden ze „te Buitenzorg en Batavia getoetst in het arsenaal van beginselen „en bepalingen en daar eenvoudig omver geadviseerd.

„Dat is gevaarlijk en schadelijk voor het algemeen belang niet „alleen, maar nog verderfelijker voor het particulier belang in het „bijzonder. Wanneer de heeren eens konden afstappen van hun „aéngenomen regeeringsstandpunt en eens andersom konden „denken, m. a. w. als zij eens de moeielijkheden van het prac„tische leven van den particulier hadden ondervonden, dan zou„den deze conferenties vruchtbaar kunnen worden — althans was „daar kans op.

„Nu bestaat die in het geheel niet en wordt alleen een voordeel verkregen, doordat door de herhaalde inmen„g ing van Directeur en Inspecteur, de zelfstandigheid der Residenten te veel wordt onder„mijnd en dit doet vooral in de Vorstenlanden, „maar ook elders, schade aan het gezag der Resident e n". (Spatieering is van mij t. B.)

„In plaats dat deze, als aangewezen gewestelijke Regeerders, „zelf het heft in handen houden, wordt hun dit telkens uit handen „genomen door de inspecteerende bureauambtenaren. Dit „feit laat niet na zijn schadelijken invloed te doen gevoelen, „doch is een direct gevolg van de aanstelling van jonge' „onervaren Residenten der laatste jaren.

„Vroeger was dat anders! Toen stond aan .„het hoofd van het Departement van B. B. een

Sluiten