Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„man, doorkneed in de finesses van het Bestuur, „een man van jarenlange practijk en ervaring. „Toen kwamen de hoofdinspecteurs van cultures en landelijke aangelegenheden uit dezelfde school en werd ook bij reizen in de „binnenlanden het evenwicht niet verbroken, [waar de gewestelijke bestuurders voldoende „practische kennis en zelfstandigheid bezaten, „om het heft in handen te houden, tegenover administratieve algemeene bestuurders, „hoofden van departementen en hoofdinspecteurs. (Spatieering is"van mij t B)

„Het is een tactische en politieke fout dezer Regeering geweest,, „dat zij uit een verkeerd begrip van decentralisatie, haar vroegere praerogatieven van diversen aard, teveel heeft prijs ge„geven en in handen heeft gelegd van de departementschefs, in „de meeste gevallen outsiders.

„Dit zou vroeger mogelijk wel gekund heb„ben, toen men ervaren practici als Directeuren had, maar dat kan nu niet, nu men jeugdige „onervaren outsiders in die verantwoord e„1 ij k e positie plaats t". (Spatieering is van mij t. B.)

„Zonder iets af te doen aan de kunde en de integriteit der „tegenwoordige departenientscïefs, kan men toch met den besten, „wil der wereld, aan de tegenwoordige directeuren van B. B., „Financiën, Gouvernements bedrijven en Onderwijs, Eeredienst en, „Nijverheid, niet die practische kennis van zaken onder hun benheer toekennen, die wel gewenscht zoude zijn, vooral nu hun „verantwoordelijkheid in de laatste jaren langs allerlei wegen is„verzwaard. Wij noemden in deze opsomming de tegenwoordige „Directeuren van Landbouw en Burgerlijke Openbare Werken niet,, „omdat zij beiden een voldoend langen Indischen diensttijd in de „practijk achter den rug hebben en nu is het wel opvallend, dat „juist de vier eerstgenoemde departementschefs het meest reizen. „Dat geeft te denken, dat juist hun gemis van practische Indische „ervaring daartoe aanleiding is, terwijl zij toch evengoed over „Inspecteurs beschikken als de beide andere departementschefs. „Zou het ook kunnen z ij n, dat juist o n d e r h.e t

Sluiten