Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„plaats — alzoo zonder het terrein voor het in te stellen waterschap persoonlijk te bezoeken en te onderzoeken, zonder dam„men en leidingen, stuwen en overlaten te inspecteeren, zonder „tot het brongebied der rivieren door te dringen. Alzoo een pappieren onderzoek. (Spatieering is van mij t. B.) omtrent „het water, een mondeling overleg omtrent verkregen en ver-„meende rechten met belanghebbende particulieren. Is dat alles? „Welnu, de jongste ramp te Loemadjang heeft doen zien, hoe men „en haut lieu" over al dien menschelijken onzin denkt. Gemeends ch appel ij ke waterkeering en ook waterloo„z i n g is het gronddenkbeeld voor het instellen van waterschappen „ — althans zooals die in Europa bestaan. Het komt mij, eenvoudig „denkend particulier, zóó voor, dat die waterschappen meer recht „van bestaan hebben in een vlak land aan den benedenloop van „ rivieren, die van tijd tot tijd te veel water moeten afvoeren en in wier „stroomgebied vele gronden lager gelegen zijn dan het normale „H. P. Maar hier, waar men in Solo en in Djocdja, althans in „geaccidenteerd terrein, waterschappen wil gaan oprichten nabij „den bovenloop en in den middenloop van snel afloopende berg„stroomen, zal men met het instellen van waterschappen niet veel „meer bereiken, dan gereglementeerde waterkwes„t i e s.

„En nu komt het ons, met ons eenvoudig denkend particulier „verstand noodzakelijker voor, in de beide Vorstenlanden, irri„gatie - secties onder technisch beheer op te richten, die den bo„venloop van al de rivieren, die van de Lawoe en Merapi afkomen, zouden kunnen onderhanden nemen en zooveel mogelijk „normaliseeren, om met behulp van de noodige afvloeingskanalen, „stuwen en overlaten, het meest nuttige effect te verkrijgen voor „de irrigatie — met gewesteiyke waterverdeeling — zooals in de „Gouvernements residentiën.

„Het zoo vaak voorkomen van stelen van water in den boven„loop, in de Soenan en Mangkoenegaran, in de Danoeredjan en „Sultanslanden, zou dan wel ophouden en men zou er om den „Lawoe en om den Merapi een betere bevloeingstoestand verkrijgen. Het komt ons zoo voor, dat in casu de Directeur der „Burgerlijke Openbare Werken met den inspecteur der betrokken ""waterstaatsafdeeling", — (bedoeld wordt hier vermoedelijk chef

Sluiten