Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den betrokken waterstaatsafdeeling t. B.) „bevoegder zuilenrijn, om over de instelling van waterschappen en haar beheer „te oordeelen, dan de Directeur B. B. en de Inspecteur voor „agrarische zaken; beiden functionarissen, die slechts in de „tweede en mogelijk zelf slechts in de laatste plaats daarover „hun licht moeten laten schijnen; maar die in casu „beslist ondeskundig zijn, om de dubbele r e„den, dat zij nooit technisch onderlegd werden» „en de practijk van het bestuur met al zijn „moeiel ij kneden niet kenne n". (Hier slaat de schrijver den spijker op den kop. t. B).

„Het komt ons voor, dat daarom het gedwongen overleg met „particulieren nog niet zoo heel veel beteekent en slechts beduidt „een nieuwe richting in de Indische Regeering, waarin zij op „verwarring uitkomt.

„Java is een wonderland! De wonderen der natuur worden „hier slechts geëvenaard door de wonderen van het bureaucratisch oppermachtig vernuft. Wanneer de vier schrijvers van „de „Wonderen der Techniek" eens naar Java konden overwippen, „hoe snel zouden zij dan niet een boek van minstens 8 deelen „in elkaar kunnen zetten, geheeten: „De Wonderen der „bureaucratie." We zouden hen dan kunnen zenden naar de „ateliers der departementen van algemeen bestuur, de algemeene „secretarie en de algemeene rekenkamer, om de wonderen, die „daar achter de schutsels van de schrijftafels werden te voorschijn „geroepen, te vereeuwigen in één werk, de wonderen van Java's „regeerings-machine in haar onderdeelen."

Met den inhoud van dit artikel, waarin met fijne geestigheid op scherpzinnige wijze wordt aangetoond, welke waarde aan> adviezen van de bureaucratie behoort te worden toegekend, kan ik mij, behoudens enkele kleine onbeteekenende opmerkingen' ten volle vereenigen.

Aan mannen met een dergelijken practischen kijk op zaken heeft men hier zoo broodnoodig behoefte, geen theoretici, geen schijngeleerden, geen hoogdravers, geen berijders van stokpaardjes geen baantjes- en promotiejagers, geen declaratie-jagers," geen * personen, welke de rekeningen van autohuur bij hun declaratie over te leggen, op hun verzoek, zoodanig laten invullen

Sluiten