Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in het daarop voorkomend bedrag der huur, naast de werkelijk door hen betaalde huur, ook nog begrepen is het bedrag door hen te betalen aan „fooien voor chauffeurs," terwijl zij reeds op andere wijze voor het betalen dier fooien worden schadeloos gesteld. — Een dergelijk geval is mij ter oore gekomen in het laatste jaar van mijn diensttijd en betreft n.b.

nog wel een „Specialiteit." — en ten slotte, bovenal

geen „slijmeringen", zooals Minister Pleyte zeer te recht heeft opgemerkt!

Naast het vorenstaande wil ik hier thans nog aanhalen een gedeelte uit de memorie van toelichting van Minister Pleyte op het Wetsontwerp der oprichting van Waterschappen, door hem ingediend aan de Staten Generaal in September 1917, beoogende eene toevoeging van een 11e hoofdstuk aanhetR.R. met een artikel 145.

In die memorie komt o. m. voor:

„Inmiddels is door den loop der omstandigheden het be„vloeingsvraagstuk nog in een ander licht verschenen. Gelijk „bekend bestaan in de Vorstenlanden op Java „waterschappen, welke zonder bevoegdheden te bezitten „als aan de in Nederland bestaande waterschappen toekomen, „nochthans in het belang der waterkeering en watervoorziening „werkzaam zijn. Bij de overweging nu van een nieuwe grond„huurwetgeving voor bedoeld gedeelte van Java, verband houdende met de hervorming der economische en agrarische „toestanden aldaar, rees het denkbeeld om voortaan in „dergelijke lichamen alle belanghebbenden bij een „bepaald b^vloeingsgebied te doen vertegenwoordigen „en daaraan, binnen bij alg. verordening te stellen grenzen „en onder het daarbij te regelen toezicht, de bevoegheid „toe t e k e n n e n, ten opzichte der waterkeering e n watervoorziening in dat gebied zelfstandig voorzieningen „te treffen. Deze lichamen zullen een publiekrechterlijk „karakter moeten dragen, bestuurd moeten worden door personen, » „gekozen door de vertegenwoordigers der belanghebbenden, „in hun huishoudelijk belang verordeningen moeten kunnen „maken, ook zoodanige, waarbij belastingen.worden ingevoerd

Sluiten