Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe kunnen dergelijke feiten worden verklaard? Wel m.i. zeer eenvoudig op de volgende, wijze: In de eerste plaats; omreden de voor velen ondoorgrondelijke w ij s h e i d van de heeren der bureaucratie niet bij machte is, om de waarheid van hetgeen door mannen van de practijk op glasheldere wijze wordt aangetoond te omvatten; die heeren kunnen niet in vuur geraken en met klem aandringen op het invoeren van verbeteringen en wijzigingen; om reden de interne impuls daartoe, verkregen door eigen aanschouwing en eigen wetenschap bij hen ontbreekt. Bij hen bestaat slechts een impuls, als gevolg van een „bekomen opdracht", „waarvan zij dan de eer hebben zich te kwijten" Het zich kwijten van die opdracht is recht evenredig met de behartiging van hun eigen belang, uitsluitend gericht op promotie en het beklimmen van den „specialiteiten" ladder; is daarentegen omgekeerd evenredig met het onderwerp zelf, waarop de opdracht betrekking heeft. Het kan eenmaal niet anders, het is een zeer logisch gevolg van de wijze, waarop het geheele systeem der bureaucratie in elkaar is gezet, en door den tijd is uitgegroeid, een systeem opgebouwd door de geschiedenis van vroegere jaren, vastgelegd op papier, in Staatsbladen, antecedenten, enz., waarin voor wijzigingen en verbeteringen, aangegeven door „de practijk van latere jaren" feitelijk geen plaats kan bestaan.—

In de 2e plaats: ook al zouden zij de waarheid als hiervoren genoemd, w e 1 kunnen omvatten, dan nog zouden zij die niet willen benutten; zulks zou strijden met hun geheele wezen, met hun autoriteit. Zij immers zijnde vertegenwoordigers van het gecentraliseerd gezag, hun Licht is het eenige, dat alle andere Licht behoort te overvleugelen. Men bedenke: „3 eeuwen na de „ontdekking van Amerika had onze wetenschap de ontdekking „van de „Maatschappij" nog te maken, reeds was de 19e eeuw „aangebroken, en nog moest de sociale wetenschap in haar „vollen omvang worden". Hoe lang zal het duren eer de bureaucratie de waarde erkent van adviezen gratis beschikbaar gesteld door mannen van de practijk?

Als treffend staaltje van groote geringschatting van den Bestuursambtenaar door het type Bureaucraat, geringschatting van den man, die met prijsgeving van vrij wel alle sociale genoegens,

Sluiten