Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk naar behooren, hij werkte zelfs zoo hard, dat een groote achterstand, bij zijn komst op het Departement, in dat soort werk bestaande, door hem geheel werd bijgewerkt. De Departementschef zag hem nooit, evenmin zag hij den Departements chef, zoodat deze hem aldus ook wel nooit zou leeren kennen.

Bestaat er grooter blijk van geringschatting van een Controleur bij het B. B., door den Secretaris van het Departement Y.

De controleur was zeker, op grond van zijn capaciteiten, kennis en ervaring, ten volle bekwaam, om zoo gewenscht, dien Secretaris onmiddelijk in diens functiën te kunnen vervangen. Welk figuur zou die Secretaris maken, indien hem bijv: een Controleursbetrekking werd opgedragen ? Ik zou hem stellig als zoodanig, als Assistent Resident in een door mij bestuurde Afdeeling, niet hebben kunnen gebruiken. Op het Departement Y. nu ontving die Controleur een toelage boven zijn nonactiviteits traktement. Toelage plus dit nonactiviteitstraktement bedroeg echter veel minder dan zijn laatste activiteitstraktement. De Controleur was geen man van fortuin en daarbij gezegend met een groot gezin; gevolg was, dat hij niet kon rondkomen.

Toen al de andere tijdelijke ambtenaren op het Departement een kleine verhooging van hun toelage ontvingen, wendde de Controleur zich ook tot den Secretaris, om eveneens een verhooging te kunnen krijgen. Deze zal het geval behandelen met den Departementschef. Na de plaats gehad hebbende Conferentie tusschen deze 2 autoriteiten, werd de Controleur bij den Secretaris ontboden, die hem mededeelde dat zijn verzoek niet kon worden ingewilligd:

Het volgende gesprek ontspon zich daarna. De Secretaris : „U heeft zooveel nonactiviteitstraktement, plus zooveel toelage, „te zamen zooveel; vertelt U mij eens, waar woont U, hoeveel „bedraagt Uw huishuur ?" De Controleur antwoordde; „ik heb „een huis, met 4 kamers, daar en daar, een zeer gewoon eenvoudig huis, volstrekt niet gelegen in een der mooiste of meest „gezonde buurten van Weltevreden" — ja men kon gerust zeggen, het was zelfs een zeer ongezonde buurt. — De man was verplicht een huis te huren met minstens 4 kamers voor zijn talrijk gezin, men moest zich dan ook nog behelpen. Het huis deed / 125.— huur per maand. Toen de Secretaris dit hoorde,

Sluiten