Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„mag en kan verhuren, hij moet haar in de practijk geheel kun„nen volgen. Het verhuren op zich zelf, moet daarbij zoo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk worden gemaakt, hij moet daarbij „niet langer aan de willekeur van zijn desahoofden en het desa „bestuur zijn overgeleverd. De ordonnantie moet zijn: ad „Captum vulgi."

„Met de nieuwe grondhuurordonnantie (nl. die van Staatsblad „1900 No. 240) is een en ander zeker niet te verkrijgen. Het „wezen van de grondverhuring is daarbij hetzelfde gebleven, ik „bedoel hier hoofdzakelijk de bepalingen der uitgestrektheid in te „huren grond en toegestane termijnen van inhuring. Bovendien „daarbij nog dezelfde fout, de fabriek huurt iets in, betaalt „ervoor, maar weet nog niet, wat zij eigenlijk zal krijgen. De „vorming van Complexen alwaar gepjant zal worden, heeft immers „later plaats, middels ruiling over en weer tusschen de aandeel „hebbers in den communalen bouwgrond onderling. Wel is waar „dienen de grenzen van de ingehuurde gronden in het grondhuurcontract te worden bekend gesteld, doch waar die inhuring „plaats kan hebben 24 maanden vóór het tijdstip van ingang „van den huur (art. 7 al. 2 Ord. 1895) en volgens de ordonnantie van Staatsblad 1900 No. 240, zelfs 27 maanden van te „voren (art. 7 in verband met § 3 der Voorschriften tot uitvoering), is het licht te begrijpen, dat omschrijving van grenzen „in de practijk niet veel waarde heeft en er later dikwijls ge„plant wordt op een geheel ander stuk, als in het contract met „de daarbij gestelde gienzen is omschreven.

„Met de „huurperceelen" waarvan sprake is in art. 5 der ordonnantie van Staatsblad 1900 No. 240 blijft deze toestand nog „hetzelfde, immers om aaneengesloten stukken sawah „grond te krijgen, moet steeds ruiling over en weer plaats nebden (de fabriek plant nu eenmaal niet op verspreid liggende „stukjes van 100 roe hier, 50 roe daar en weer verder op 200 „roe, enz, de fabriek heeft voor haar tuinen behoorlijke flinke „aaneengesloten complexen noodig). Het zij mij daarom vergund „hier in hoofdtrekken eenige punten aan te geven, die n. b. m. „de basis moeten vormen van een werkelijk bruikbare „grondhuurordonnantie en waarbij al de door w ij opgesomde misbruiken.zullen komen te vervallen,

Sluiten