Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en waaraan bovendien nog andere groote ,'voordeelen voor den Inlander zijn verbonden"

Hierna volgt de door mij voorgestelde regeling, vervat in vier stellingen, 1, ft, III en IV. (bladz 408 t/m 417).

De lezer wordt hier verder ter zake verwezen naar het artikel zelf, als bijlage hierachter opgenomen (bijlage 1).

Het vorenstande schreef ik in 1900, wij schrijven thans 1918,alzoo 18 jaar later. Wat valt er nu te constateeren ?

In het toelichtend Regeeringsschrijven op de ordonnantie van Staatsblad 1918 No. 88, (rondschrijven van den len G. S. dds 25 April 1918 No. 1117 c/111 B) wordt o.m. gezegd :

„Het onvermijdelijk gevolg is geweest, dat de „m o e i e 1 ij k h e d e n, de verwikkelingen en de w r ij,','ving, weJke met .de grond ver huur gepaard ",gaan, zijn toegenomen, terwijl naar het oordeel ,'der Regeering met de grondhuurregeling in ['staatsblad 1900 No. 240 in a f z i e n b a r e n t ij d g e e n „bevredigende toestand was te verkrijgen" (spatieering is van mij t. B.).

Ach kom, wat zegt U mijne Heeren van de bureaucratie? Ik heb hetgeen U thans zegt, reeds 18 jaar geleden m e t k I e m gezegd ! Maar toen werd door U de „deugdelijkheid" van mijn „bewijsmiddel" ontkent, en werd door U gezegd „dat ik zelfs „de deugdelijkheid van mijne bewijsmiddelen niet vooraf ernstig "op de proef had gesteld, en dat een dergelijke fout mijn „geheele geschrijf beheerschte !"

Wel ja, waarom niet, zeggen staat vrij! Ja mijn zeer geleerde Heeren, dat is door U gezegd geworden, dat staat zwart op wit. Wie heeft het nu in 1900 reeds bij het rechte eind gehad, U of ik?

„It is a long way to Tipperarij" mijne Heeren; ook ik geef den moed niet op, en wil U ook thans nogmaals gratis gaarne van advies dienen, omdat ik diep begaan ben met Uwe blindheid, met Uw hulpbehoevendheid ! . . . omdat ik diep begaan ben met den „tani", die ook thans weder na Uwe nieuwe ordonnantie van 1918 de dupe zal blijven eener verkeerde regeling, evenals voorheen. U zegt in Uwe officieele toelichting: „in afzienbaren tijd". Ik

Sluiten