Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, mijne heeren van de bureaucratie! In het „voorschottenstelsel" alleen zit het hem waarlijk niet. Dit stelsel is voor de economische ontwikkeling van den Inlander volstrekt niet verderfelijker dan het voorschottenstelsel, zooals het thans door de Landbouw- en Hulpcredietbanken wordt toegepast. Het een zoowel als het andere is samengevlochten met dezelfde nadeelen; geld is rond en rolt gemakkelijk weg, bezit van grond daarentegen, het oogsten van product, is duurzaam, is vast; vertegenwoordigt het bezit van „voedsel", brengt van zelf mede, het bezit van vee, de Javaan noemt dit „radja ka ja". De laatste factoren zullen den Inlander eerder economisch sterker maken dan het eerste.

Veel geld in handen van ondeskundigen om het behoorlijk te beheeren, c. q. in handen van den „tani", staat meestal gelijk met stilstand, en stilstand beteeken t achteruitgang!

Op bladz 410 van mijn artikel „theorie en practijk" betoogde ik de wenschelijkheid van geen meerdere verhuur van communaal bezeten grond, dan van „'ƒ3 van ieders aandeel", zoodat iedere „tani" nog 2/3 van zijn grond jaarlijks voor zich zelf zal overhouden. Het moet niet mogelijk z ij n, dat een „tani" (een landbouwer) geen grond meer heeft! Verlies van al z ij n grond, staat voor hem gel ij k met economischen achteruitgang. Zijn die woorden dan zoo moeielijk te begrijpen ? Het is toch zuiver en eenvoudig Nederlandsch !

Het moet nu eenmaal niet m o g e 1 ij k z ij n, dat een „tani", een landbouwer a 1 zijn grond verhuurt, het moet niet kunnen voorkomen, dat een „Landbouwer" in het geheel geen grond meer bezit; hij leeft nu eenmaal als „tani", met zijn gezin, van alles wat de grond hem successievelijk oplevert en geeft, hetzij „padi" hetzij „palawidja".

Is dit nu zoo moeielijk te begrijpen voor menschen met een nuchter en gezond verstand ? Ik zou zeggen, als dit verstand aanwezig is, „zeker niet!"

„Zooais de suikercultuur nu werkt, veroorzaakt zij verarming „der bevolking" betoogde Raden O. S. Tjokroaminoto op het 2e Nationale Congres der S. I.

Sluiten