Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar juist door liet verleenen van a 1 g e h e e 1 e vrijheid van beweging aan de Chineezen, is men hier één stap voorwaarts, maar tevens tien stappen achteruit gegaan.

Men make hier nu niet uit op, dat ik een „Chineezenhater" ben, integendeel, ik acht de Chinees een zeer nuttig lid in de Koloniale samenleving; maar met de aan zijn ras eigene fouten en gebreken, moet door den Wetgever ter d e g e rekening worden gehouden. Bij immigratie-voorschriften denke men verder in de eerste plaats aan de waarheid van het spreekwoord: „die van zich zelf een schaap maakt, lokt de wolven in huis".

Verder wordt in de officieele Regeeringstoelichting gezegd, dat „wel is waar in de laatste jaren in verscheidene afdeelingen „eene stijging van grondhuur valt op te merken, maar niet „allerwege en bovendien heeft die stijging geenszins algemeen „gelijken tred kunnen houden met de sterk vermeerderde „verhooging van de grondwaarde ook onder de Inlandsche ^bevolking zelve".

Er is dus stijging der grondhuur geconstateerd, en dat ondanks liet voorschottenstelsel!

De „sterk vermeerderde verhooging van de grondwaarde onder de Inlanders" beschouw ik als een fictie; tenzij daarmede bedoeld wordt, de waardeverhooging van gronden in de onmiddelijke nabijheid van en direct grenzende aan hoofdplaatsen en belangrijke verkeerscentra, benoodigd en aangekocht voor bouwdoeleinden, woninguitbreiding, enz. Zeer zeker, d i e gronden zijn in waarde gestegen. Deze prijsverhooging wordt eenvoudig weder beheerscht door vraag en aanbod, een zeer verklaarbaar verschijnsel. Eene waardeverhooging der sawah- en tegalgronden, buiten laatst bedoelde streken gelegen, is echter onbeduidend; de verkoopwaarde van sawahs en tegallans in de desa's, in het binnenland, liet eigenlijke terrein der inhuring voor de fabrieken, verschilt niet noemenswaard met die van 10 en 20 jaar geleden, en kan als maximum norm voor sawahs ook thans nog vrij wel een bedrag van ƒ500.—per bahoe, evenals toen, daarvoor worden aangenomen. Daarentegen is mij gedurende de laatste jaren van mijn bestuurspractijk juist gebleken, dat op vele plaatsen de waarde der sawahs en tegallans beslist gedaald is, ten gevolge van vermindering der beschikbare arbeids-

Sluiten