Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten (als gevolg van uitbreiding van de particuliere industrie, waardoor veel werkkrachten aan de inlandsche landbouw worden Ontnomen, als gevolg van emigratie, als gevolg van achteruitgang, van den veestapel enz.) Aanbiedingen van goede sawahs, voor ƒ 150.— de bahoe, door groot-grondbezitters komen zelfs op dit oogenblik voor.

Een dergelijke aanbieding, nog wel van 100 bahoe sawah,. tegen / 150.— de bahoe, het geheele jaar door bevloeid, gelegen aan den grooten postweg van Tjiandjoer naar Radjamandala, nabij Tjipeujeum, staat bijv: reeds geruimen tijd in het blaadje van het Bandoengsch Woningbureau. Bij navraag is mij gebleken dat de productie dezer sawahs gemiddeld 45 picol per bahoe per oogst bedraagt; „inférieure" gronden zijn het dus niet. De „sterk vermeerderde verhooging van de grondwaarde onder de Inlandsche bevolking" noemde ik daarom een „fictie".

De onbruikbaarheid der ordonnantie „de toeneming der verwikkelingen en wrijving, gepaard gaande met de grondverhuur" zöoals het in de officieele Regeeringstoelichting luidt, schuilt niet in het „voorschottentelsel", evenmin in onvoldoende grondhuurprijzen; de onbruikbaarheid schuilt in de „o n t e v r ed e n h e i d", de oorzaak van moordaanslagen, verzet, rietbranden, etc. moet alleen worden gezocht in de wantoestanden die voor zooveel de grondhuur betreft het gevolg en uitvloeisel zijn van een kunstmatige schijngeleerde papierenregeling, die den inlander o n m o g e 1 ij k kan bevredigen.

Ambtenaren, desahoofden, desabestuurders zijn tot uitvoering, ondernemers zijn tot gebruik dezer regeling, door de daaraan verleende wettelijke sanctie, t e g e n beter weten in, verplicht. Het kan niet anders, niets ontgaat aan de Wet van actie en reactie; de daardoor ontstane ontevredenheid, zal en moet zich ten slotte uiten. Zij zal zich in de eerste plaats keeren tegen hen, die i n het oog van den niet-begrijpenden grondbezitter, den grond onwettig, die i n z ij n oog den grond wederrechtelijk occupeert, nl. de huurder, de ondernemer; en ten tweede tegen hem, die den huurder, den ondernemer in zijn toch wettelijk verkregen rechten moeten handhaven, nl. ambtenaren, desahoofden en desabestuur.

Sluiten